مس مهاجرت سلول های بنیادی مشتق از چربی را بوسیله تقویت فسفریلاسیون ویمنتین-Ser39 افزایش می دهد

تاریخ انتشار: جمعه 04 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای برای کاربرد در سلول درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یک مانع قابل توجه در مورد این سلول ها در پاسخ به آسیب بافتی، کارایی پایین آن ها در خانه گزینی است. مطالعه حاضر به منظور کشف یک رویکرد احتمالی برای پیشبرد مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی صورت گرفت. کشت های اولیه سلول های بنیادی مشتق از چربی رتی(rADSCs) در محیط L-DMEM استاندارد کامل شده با مس یا بدون مس و در غلظت نهایی 20 میکرومولار در کشت، کشت شدند. آنالیزهای ترانس ول و سنجش بهبودی زخم نشان داد که مکمل مس، مهاجرت rADSCs در کشت را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. آنالیزهای بیشتر نشان داد که مس، فسفریلاسیون ویمنتین Ser39 را تحریک کرد. جهش نقطه ای ویمنتین Ser39 بوسیله جایگزینی سرین با آلانین مانع از مهاجرت افزایش یافته با مس در rADSCs شد. بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که مس مهاجرت rADSCs در کشت را حداقل تا حدی از طریق تحریک مسی فسفریلاسیون ویمنتین Ser39 افزایش می دهد.

Exp Cell Res. 2020 Jan 20:111859. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.111859. [Epub ahead of print]

Copper promotes migration of adipose-derived stem cells by enhancing vimentin-Ser39 phosphorylation.

Chen M1Li R1Yin W1Wang T1Kang YJ2.

Author information

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are widely studied for their application in cell therapy. A noticed drawback of these cells in response to tissue injury is the low efficiency of homing. The present study was undertaken to explore a possible approach to promote the migration of MSCs. Primary cultures of rat adipose-derived stem cells (rADSCs) were cultured in standard L-DMEM media supplemented with or without copper (Cu) at its final concentration of 20 μM in cultures. The analyses of transwell and wounding healing assay revealed that Cu supplementation significantly promotes the migration of rADSCs in cultures. Further analysis found that Cu stimulated the phosphorylation of vimentin Ser39. Point mutation of vimentin Ser39 by substituting Ser with Ala prevented Cu-promoted migration of rADSCs. This study thus demonstrates that Cu promotes migration of rADSCs in cultures through at least in part Cu stimulation of vimentin Ser39 phosphorylation.

PMID: 31972217
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان