سلول های بنیادی مزانشیمی: یک رویکرد درمانی بالقوه برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) یک بیماری مخرب عصبی بوسیله تخریب نورون های حرکتی بالایی و پایینی مشخص می شود. بیماران هر دو نوع علایم حرکتی و فرا حرکتی را نشان می دهند. تاکنون درمانی برای این عارضه در دسترس نبوده است و این بیماری ظرف مدت 3 تا 5 سال منجر به مرگ می شود که عمدتا ناشی از نارسایی تنفسی است. سلول درمانی به عنوان یک رویکرد امیدوار کننده برای درمان اختلالات مخرب عصبی ظهور کرده است. به طور ویژه، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به نظر مناسب ترین نوع سلول های بنیادی می آیند که این امر به لطف اثرات سودمند آن ها مانند در دسترس بودن آسان و فقدان مشکلات اخلاقی که در مدل های آزمایشگاهی مختلف نشان داده شده است. در این مطالعه مروری، ما روی مطالعاتی فوکوس کردیم که شامل مدل های جونده ALS و کارآزمایی های بالینی به منظور درک اثرات بالقوه سودمند پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی است. در مدل های جونده مختلف ALS، استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی منجر به تاخیر در پیشرفت بیماری و حداقل ریکاوری نسبی عملکرد حرکتی شد. علاوه بر این، کارآزمایی هاش بالینی امکان پذیر بودن و بی خطر بودن پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماران مبتلا به ALS را نشان داده است و هیچ عارضه جانبی گزارش نشده است. با این حال، تنها بهبودی نسبی نشان داده شده است. به همین دلیل، مطالعات و کارآزمایی های بیشتری برای شفاف سازی تاثیر واقعی درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی در ALS نیاز است.

Stem Cells Int. 2019; 2019: 3675627.

Published online 2019 Mar 10. doi: 10.1155/2019/3675627

PMCID: PMC6431432

Mesenchymal Stem Cells: A Potential Therapeutic Approach for Amyotrophic Lateral Sclerosis?

Agnese Gugliandolo, Placido Bramanti, and Emanuela Mazzon

Abstract

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterized by the degeneration of both upper and lower motor neurons. Patients show both motor and extra-motor symptoms. A cure is not available at this time, and the disease leads to death within 3–5 years, mainly due to respiratory failure. Stem cell therapy is arising as a new promising approach for the treatment of neurodegenerative disorders. In particular, mesenchymal stem cells (MSCs) seem the most suitable type of stem cells, thanks to their demonstrated beneficial effects in different experimental models, to the easy availability, and to the lack of ethical problems. In this review, we focused on the studies involving ALS rodent models and clinical trials in order to understand the potential beneficial effects of MSC transplantation. In different ALS rodent models, the administration of MSCs induced a delay in disease progression and at least a partial recovery of the motor function. In addition, clinical trials evidenced the feasibility and safety of MSC transplantation in ALS patients, given that no major adverse events were recorded. However, only partial improvements were shown. For this reason, more studies and trials are needed to clarify the real effectiveness of MSC-based therapy in ALS.

PMID: 30956667
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان