سلول های بنیادی مزانشیمی و ریز محیط عصبی در زمینه آسیب طناب نخاعی

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

فناوری های مبتنی بر سلول ها به عنوان استراتژی درمامی در آسیب طناب نخاعی(SCI) استفاده می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) که فاکتورهای مغذی و سیتوکین های مختلفی را ترشح می کنند دارای اثرات تعدیل کننده ایمنی، ضد آپوپتوزی و ضد التهابی هستند و واکنش پذیری/فنوتیپ آستروسیت ها و میکروگلیاها را تعدیل می کنند و به موجب آن بازسازی عصبی را پیش می برند که به نظر بسیار امیدوار کننده می رسد. اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی به دلیل مکانیک عمل پاراکرینی آن ها است، بنابراین بقای سلول های بنیادی مزانشیمی و فنوتیپ ترشحی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این وجود، این داده ها همیشه در مطالعات کارایی درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی برای آسیب طناب نخاعی گزارش نمی شود. در این جا ما خلاصه کارآزمایی  های بالینی که به ارزیابی کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی در مدل های جانوری آسیب طناب نخاعی پرداخته اند را خلاصه می کنیم. بر مبنای داده های جمع آوری شده ما سعی داشتیم که 1) رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از پیوند در طناب نخاعی آسیب دیده را با ارزیابی بقای سلولی، پتانسیل مهاجرتی، پراکنش در ناحیه آسیب دیده و بافت سالم و تمایز احتمالی شبیه سازی کنیم 2) اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی روی ریز محیط عصبی را تعیین کنیم و آن ها را با کارایی ریکاوری عملکردی آسیب طناب نخاعی هماهنگ سازیم؛ و 3) شرایطی را تعیین کنیک که تحت آن ها، سلول های بنیادی مزانشیمی بهترین بقا و بالاترین کارایی را نشان می دهند.

Neural Regen Res. 2019 Feb; 14(2): 227–237.

doi: 10.4103/1673-5374.244778

PMCID: PMC6301181

Mesenchymal stem cells and the neuronal microenvironment in the area of spinal cord injury

Yana O. Mukhamedshina, PhD,1,2* Olga A. Gracheva,3 Dina M. Mukhutdinova,3 Yurii A. Chelyshev,2 and Albert A. Rizvanov1

Abstract

Cell-based technologies are used as a therapeutic strategy in spinal cord injury (SCI). Mesenchymal stem cells (MSCs), which secrete various neurotrophic factors and cytokines, have immunomodulatory, anti-apoptotic and anti-inflammatory effects, modulate reactivity/phenotype of astrocytes and the microglia, thereby promoting neuroregeneration seem to be the most promising. The therapeutic effect of MSCs is due to a paracrine mechanism of their action, therefore the survival of MSCs and their secretory phenotype is of particular importance. Nevertheless, these data are not always reported in efficacy studies of MSC therapy in SCI. Here, we provide a review with summaries of preclinical trials data evaluating the efficacy of MSCs in animal models of SCI. Based on the data collected, we have tried (1) to establish the behavior of MSCs after transplantation in SCI with an evaluation of cell survival, migration potential, distribution in the area of injured and intact tissue and possible differentiation; (2) to determine the effects MSCs on neuronal microenvironment and correlate them with the efficacy of functional recovery in SCI; (3) to ascertain the conditions under which MSCs demonstrate their best survival and greatest efficacy.

PMID: 30531002
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان