مروری بر اثر عصاره گیاهی روی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی دارای پتانسیل زیادی برای درمان های سلولی بازسازی کننده هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می توانند به یک کاندیدای جذاب بالقوه برای درمان تبدیل شوند که به دلیل توانایی قابل توجه آن ها در خود نوزایی و تمایز به سه رده اکتودرم، مزودرم و اندودرم است. سلول های بنیادی امیدهای زیادی را در زمینه بازسازی و پیوند بافت برای درمان های بیماری ایجاد کرده اند. به طور کلی، گیاهان دارویی برای درمان و مهار انواع بیماری ها استفاده می شوند. مواد شیمیایی گیاهی مانند نارینژین، ایکارین، جنیستئین و رزوراترول که از گیاهان بدست می آیند قرن هاست که به طور گسترده ای در پزشکی عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیبات زیست فعال خاصی از گیاهان، نرخ بازسازی بافتی، تمایز و تعدیل ایمنی را افزایش می دهند. مطالعات متعدد نشان می دهد که ترکیبات زیست فعال مشتق از گیاهان نقش ویژه ای(میانجی گرهای زیست فعال) در تنظیم نرخ تقسیم و تمایز سلولی از طریق مسیرهای پیام رسانی پیچیده شبیه BMP2، Runx2 و Wnt بازی می کنند. استفاده از ترکیبات گیاهی زیست فعال ممکن است در درمان بیماری هایی مانند استئوپورز، اختلالات مخرب عصبی و سایر اختلالات مخرب بافتی امیدوار کننده باشند. بنابراین، مطالعه مروری حاضر با هدف نشان دادن نقش و عواقب استفاده از عصاره های گیاهی روی تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی و تمایز رده ای مد نظر صورت گرفت.

Stem Cells Int. 2019; 2019: 7513404.

Published online 2019 Jul 24. doi: 10.1155/2019/7513404

PMCID: PMC6681598

A Review on the Effect of Plant Extract on Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Differentiation

Bhuvan Saud, 1 , 2 Rajani Malla, 1 and Kanti Shrestha 2

Abstract

Stem cell has immense potential in regenerative cellular therapy. Mesenchymal stem cells (MSCs) can become a potential attractive candidate for therapy due to its remarkable ability of self-renewal and differentiation into three lineages, i.e., ectoderm, mesoderm, and endoderm. Stem cell holds tremendous promises in the field of tissue regeneration and transplantation for disease treatments. Globally, medicinal plants are being used for the treatment and prevention of a variety of diseases. Phytochemicals like naringin, icariin, genistein, and resveratrol obtained from plants have been extensively used in traditional medicine for centuries. Certain bioactive compounds from plants increase the rate of tissue regeneration, differentiation, and immunomodulation. Several studies show that bioactive compounds from plants have a specific role (bioactive mediator) in regulating the rate of cell division and differentiation through complex signal pathways like BMP2, Runx2, and Wnt. The use of plant bioactive phytochemicals may also become promising in treating diseases like osteoporosis, neurodegenerative disorders, and other tissue degenerative disorders. Thus, the present review article is aimed at highlighting the roles and consequences of plant extracts on MSCs proliferation and desired lineage differentiations.

PMID: 31428160
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان