کاربرد درمانی وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی برای تعدیل ایمنی

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

پتانسیل سرکوب ایمنی سلول های بنیاید مزانشیمی به طور گسترده ای در مطالعات درون تنی و برون تنی زیادی بررسی شده اند. در سال های اخیر، انواع مطالعات پیش درمانگاهی و بالینی نشان داده اند که سلول های بنیدی مزانشیمی، اختلالات به واسطه ایمنی از حمله بیماری های اتوایمن را تسکین می دهند. با این حال، امروزه سلول های بنیادی مزانشیمی به یک محصول که به طور گسترده استفاده شود، تبدیل نشده اند که بدلیل چالش های مربوط به ایمنی، هزینه بالا و مشکلاتی است که در ارائه یک محصول با دوام وجود دارد. مکانیسم کلیدی دخیل در اثرات تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی، تولید فاکتورهای پاراکرین از جمله فاکتورهای رشد، سیتوکین ها، شیموکین ها و وزیکول های خارج سلولی(EVs) است. وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی به یک عامل درمانی جذاب برای تعدیل ایمنی و درمان اختلالات به واسطه ایمنی تبدیل شده اند. علاوه بر بسیاری از مطالعات پیش درمانگاهی بسیار روی وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی، اثرات سودمند آن ها در بیماران مبتلا به بیماری پیوند علیه میزبان مزمن(mGvHD) و بیماری های کلیوی مزمن نیز مشاهده شده است. در این مطالعه، ما یافته های اخیر در زمینه درمان های مبتنی بر وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در اختلالات به واسطه ایمنی و رویکردها برای تولید وسیع وزیکول های خارج سلولی برای استفاده بالینی را مورد بحث قرار می دهیم.

Front Immunol. 2019 Nov 15;10:2663. doi: 10.3389/fimmu.2019.02663. eCollection 2019.

Therapeutic Application of Mesenchymal Stem Cells Derived Extracellular Vesicles for Immunomodulation.

Gomzikova MO1,2James V3Rizvanov AA1,2,3.Author information

Abstract

The immunosuppressive potential of mesenchymal stem cells has been extensively investigated in many studies in vivo and in vitro. In recent years, a variety preclinical and clinical studies have demonstrated that mesenchymal stem cells ameliorate immune-mediated disorders, including autoimmune diseases. However, to date mesenchymal stem cells have not become a widely used therapeutic agent due to safety challenges, high cost and difficulties in providing long term production. A key mechanism underpinning the immunomodulatory effect of MSCs is the production of paracrine factors including growth factors, cytokines, chemokines, and extracellular vesicles (EVs). MSCs derived EVs have become an attractive therapeutic agent for immunomodulation and treatment of immune-mediated disorders. In addition to many preclinical studies of MSCs derived EVs, their beneficial effects have been observed in patients with both acute graft-vs.-host disease and chronic kidney disease. In this review, we discuss the current findings in the field of MSCs derived EVs-based therapies in immune-mediated disorders and approaches to scale EV production for clinical use.

PMID: 31849929
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان