تولید سلول های اندوتلیالی از سلول های بنیادی پرتوان القایی خوکی بوسیله یک سیستم کشت تک لایه بهینه سازی شده

تاریخ انتشار: جمعه 18 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

درمان بازسازی کننده امید زیادی را در ایجاد درمان برای برخی از بیماری های لاعلاج مانند بیماری های قلبی عروقی ایجاد کرده است و سلول های بنیادی پرتوان(PSCs) از جمله PSCs القایی(iPSCs)  مهم ترین سلول های مورد استفاده در بازسازی هستند. اخیرا، تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی به بافت ها و سلول های دارای عملکرد در شرایط برون تنی به طور گسترده ای گزارش شده است. با این حال، اگرچه گزارش نوع خوکی این سلول ها نادر است اما این نوع کاملا الزامی است زیرا خوک یک مدل جانوری مهم برای تولید برون تنی اندام های انسانی است. در این مطالعه، ما فیبروبلاست های جنینی خوکی را به iPSCs خوکی(piPSCs) بازبرنامه ریزی کردیم و آن ها را با استفاده از یک روش کشت تک لایه بهینه سازی شده به سلول های اندوتلیالی CD31 مثبت بازبرنامه ریزی کردیم (piPSCs-ECs). طی تمایز، ما مشاهده کردیم ک ترکیبی از یک مهار کننده GSK3β به نام CHIR99021 و BMP4 تمایز مزودرمی را افزایش می دهد و منجر به نسبت های بالایی از سلول های CD31 مثبت در مقایسه با تیمار CHIR99021 یا BMP4 به تنهایی می شود. مهم تر، piPS-ECs ویژگی های ریختی و عملکردی قابل مقایسه ای را در مقایسه با سلول های اندوتلیالی آئورتی خوکی نامیرا شده نشان می دهد که قادر به جذب لیپوپروتئین های با جذب پایین و تشکیل ساختارهای شبکه ای روی ماتری ژل هستند. مطالعه ما  اولین کارآزمایی بالینی روی یک گونه به غیر از انسان و موش است که یک روش کشت تک لایه بهینه سازی شده را برای بدست آوردن سلول های اندوتلیالی از سلول های بنیادی پرتوان خوکی ارائه می دهد. رویکرد ما می تواند زمان ارزیابی پیوند سلول های اندوتلیالی اتولوگ به مدل های خوکی سودمند باشد.

J Vet Sci. 2020 Jan;21(1):e9. doi: 10.4142/jvs.2020.21.e9.

Derivation of endothelial cells from porcine induced pluripotent stem cells by optimized single layer culture system.

Wei R1Lv J1Li X1Li Y1Xu Q1Jin J1Zhang Y2Liu Z3.

Abstract

Regenerative therapy holds great promise in the development of cures of some untreatable diseases such as cardiovascular diseases, and pluripotent stem cells (PSCs) including induced PSCs (iPSCs) are the most important regenerative seed cells. Recently, differentiation of human PSCs into functional tissues and cells in vitro has been widely reported. However, although porcine reports are rare they are quite essential, as the pig is an important animal model for the in vitro generation of human organs. In this study, we reprogramed porcine embryonic fibroblasts into porcine iPSCs (piPSCs), and differentiated them into cluster of differentiation 31 (CD31)-positive endothelial cells (ECs) (piPSC-derived ECs, piPS-ECs) using an optimized single-layer culture method. During differentiation, we observed that a combination of GSK3β inhibitor (CHIR99021) and bone morphogenetic protein 4 (BMP4) promoted mesodermal differentiation, resulting in higher proportions of CD31-positive cells than those from separate CHIR99021 or BMP4 treatment. Importantly, the piPS-ECs showed comparable morphological and functional properties to immortalized porcine aortic ECs, which are capable of taking up low-density lipoprotein and forming network structures on Matrigel. Our study, which is the first trial on a species other than human and mouse, has provided an optimized single-layer culture method for obtaining ECs from porcine PSCs. Our approach can be beneficial when evaluating autologous EC transplantation in pig models.

PMID: 31940688
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان