تولید موثر اپی تلیوم تیموسی از سلول های بنیادی پرتوان القایی که بقای آلوگرافت را افزایش می دهند

تاریخ انتشار: جمعه 18 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

تیموس نقش مهمی را در تثبیت تحمل ایمنولوژیک بازی می کند. مطالعات گذشته نشان داده اند که واکنش ایمنی میزبان به پیوندهای آلوژن می تواند بوسیله پیوند تیموس تنظیم شود. با این حال، تکامل فیزیولوژیک تیموس کاربرد بالینی این دیدگاه ها را متوقف کرده است. در این جا، ما تولید موثر بافت شبه اپی تلیالی تیموسی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و پتانسیل آن ها برای تولید واکنش ایمنی در پیوند آلوژن را گزارش می کنیم. ما یک رده iPSCs را ایجاد کردیم که به طور دائم ژن Foxn1 موشی را بیان می کند و اثر بیان آن را طی تمایز برون تنی سلول های اپی تلیالی تیموسی(TECs) ارزیابی کردیم. ما دریافتیم که بیان Foxn1 القای تمایز سلول های بیان کننده مولکول های سطح سلولی مربوط به TEC را به همراه تنظیم افزایشی Foxn1 تقویت می کند. سلول های TECs مشتق از iPSCs یا iPSCs-TECs، بعد از پیوند زیر کپسول کلیوی سلول های T را در موش گیرنده nude تولید کردند. علاوه بر این، پیوند iPSC-TEC به گیرنده های از نظر ایمنی سازگار به طور قابل توجهی بقای پوست آلوژن را افزایش داد. مطالعه ما یک مفهوم جدید را برای پیوند آلوژن در زمینه پزشکی بازساختی ارائه می دهد.

Sci Rep. 2020 Jan 14;10(1):224. doi: 10.1038/s41598-019-57088-1.

Efficient generation of thymic epithelium from induced pluripotent stem cells that prolongs allograft survival.

Otsuka R1Wada H1Tsuji H1Sasaki A1Murata T1Itoh M1Baghdadi M1Seino KI2.

Abstract

The thymus plays a significant role in establishing immunological self-tolerance. Previous studies have revealed that host immune reaction to allogeneic transplants could be regulated by thymus transplantation. However, physiological thymus involution hinders the clinical application of these insights. Here, we report an efficient generation of thymic epithelial-like tissue derived from induced pluripotent stem cells (iPSCs) and its potential to regulate immune reaction in allogeneic transplantation. We established an iPSC line which constitutively expresses mouse Foxn1 gene and examined the effect of its expression during in vitro differentiation of thymic epithelial cells (TECs). We found that Foxn1 expression enhances the differentiation induction of cells expressing TEC-related cell surface molecules along with upregulation of endogenous Foxn1. iPSC-derived TECs (iPSC-TECs) generated T cells in nude recipient mice after renal subcapsular transplantation. Moreover, iPSC-TEC transplantation to immuno-competent recipients significantly prolonged the survival of allogeneic skin. Our study provides a novel concept for allogeneic transplantation in the setting of regenerative medicine.

PMID: 31937817
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان