ویژگی یابی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بیماران مبتلا به آتاکسی مغزی: تنظیم کاهشی پروفایل سکرتوم ضد التهابی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول درمانی با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به دلیل پتانسیل حفاظت کنندگی عصبی و تعدیل کنندگی ایمنی آن ها، یک رویکرد جایگزین امیدوار کننده برای درمان بیماری های مخرب عصبی است. برخلاف کارآزمایی های بالینی بی شمار که از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ استفاده کرده اند، نتایج آن ها اغلب موفقیت آمیز نبوده است. گزارش های متعدد نشان داده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بیماران دارای ظرفیت پایینی از منظر ترشح فاکتورهای نوروتروفیک و ضد التهابی است که این ممکن است با پیری سلول و شدت بیماری مرتبط باشد. بنابراین، یک استراتژی جدید برای بهبود ظرفیت های آن ها و رسیدن به کارایی بهینه درمان با MSCهای اتولوگ مورد نیاز است. در این مطالعه، ما پتانسیل ترشحی سلول های بنیادی مزانشیمی بیماران مبتلا به آتاکسی مغزی(CA-MSCs) و افراد سالم (H-MSCs) را مقایسه کردیم. نتایج ما، شامل یافت های آنالیز سکرتوم، نشان داد که CA-MSCs دارای ظرفیت پایینی از منظر تکثیر، پاسخ استرس اکسیداتیو، تحرک و عملکردهای تعدیل کنندگی ایمنی در مقایسه با H-MSCs بودند. تفاوت های عملکردی در سنجش ترمیم زخم و هم کشتی های عصبی-گلیایی اثبات شد. علاوه بر این، پروتئین FSTL1 به عنوان یکی از پروتئین های تنظیم کاهشی شده در سکرتوم CA-MSCs با اثرات سرکوب کننده روی فعالیت میکروگلیایی پیش التهابی شناسایی شد. یافته های مطالعه ما نشان می دهد که هدف قرار دادن ابعاد سکرتوم ضد التهابی تنظیم کاهشی یافته مانند FSTL1، ممکن است کارایی درمان اتولوگ سلول های بنیادی مزانشیمی برای آتاکسی مغزی را بهبود ببخشد.

Cells. 2020 Jan 15;9(1). pii: E212. doi: 10.3390/cells9010212.

Characterization of Mesenchymal Stem Cells Derived from Patients with Cerebellar Ataxia: Downregulation of the Anti-Inflammatory Secretome Profile.

Kim JH1Han J2Seo D2Yoon JH3Yoon D4Hong J1Kim SR1,4Kim MS5Lee TY5Kim KS5Ko PW1,6Lee HW1,6Suk K1,2.

Abstract

Mesenchymal stem cell (MSC) therapy is a promising alternative approach for the treatment of neurodegenerative diseases, according to its neuroprotective and immunomodulatory potential. Despite numerous clinical trials involving autologous MSCs, their outcomes have often been unsuccessful. Several reports have indicated that MSCs from patients have low capacities in terms of the secretion of neurotrophic or anti-inflammatory factors, which might be associated with cell senescence or disease severity. Therefore, a new strategy to improve their capacities is required for optimal efficacy of autologous MSC therapy. In this study, we compared the secretory potential of MSCs among cerebellar ataxia patients (CA-MSCs) and healthy individuals (H-MSCs). Our results, including secretome analysis findings, revealed that CA-MSCs have lower capacities in terms of proliferation, oxidative stress response, motility, and immunomodulatory functions when compared with H-MSCs. The functional differences were validated in a scratch wound healing assay and neuron-glia co-cultures. In addition, the neuroprotective and immunoregulatory protein follistatin-like 1 (FSTL1) was identified as one of the downregulated proteins in the CA-MSC secretome, with suppressive effects on proinflammatory microglial activation. Our study findings suggest that targeting aspects of the downregulated anti-inflammatory secretome, such as FSTL1, might improve the efficacy of autologous MSC therapy for CA.

PMID: 31952198
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان