خلاصه ای جذاب از iPSCs مشتق از بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون در اولین دهه

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

تعداد بیماران مبتلا به پارکینسون(PD) با افزایش سن افزایش می یابد و این امر بار سنگینی را به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. ظهور سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از بیماران امیدهایی را برای وضعیت فعلی یعنی فقدان پیشرفت در تشخیص و درمان بیماری پارکینسون ایجاد کرده است. در این مقاله، ما پژوهش های موجود مربوط به iPSCs مشتق از بیماران پارکینسونی را به منظور ارائه یک اساس تئوری برای مطالعه پارکینسون در آینده مرور و آنالیز کرده ایم. در سال 2008، تولید موفقیت آمیز iPSCs مشتق از بیماران پارکینسونی گزارش شد. پژوهش های فعلی iPSCs در زمینه پارکینسون، اغلب روی ایجاد مدل های iPSC خاص از بیماران پارکینسونی ناقل ژن های مستعد فوکوس کرده است. منبع اصلی iPSCs مشتق از بیماران پارکینسونی، فیبروبلاست های پوستی هستند و روش بازبرنامه ریزی اصلی، استفاده از روش چهار فاکتوری است که چهار فاکتور مرتبط با همه توانی یعنی Oct4، Sox2، Klf4 و c-Myc را به درون سلول های سوماتیک وارد می کند. منبع سلولی iPSCs بیمارانی با هیچ گونه سابقه خانوادگی هستند و هیچ مطالعه ای نیست که هم بیمار پارکینسونی و هم ناقلین سالم درون یک خانواده را مورد مطالعه قرار داده باشد. در وهله اول اغلب مطالعات موجود iPSCs مشتق از بیماران پارکینسونی با روش القایی برای بدست آوردن نورون های دوپامینرژیک بوده است اما کاربردهای درمانی نیز افزایش یافته است. اگرچه این علاج نهایی نیست و هنوز برخی از مشکلات حل نشده(مانند این که آیا ژن های جهش یافت باید تصحیح شوند یا خیر)، درک بهتر از iPSC ممکن است بدلیل مزیت های تشخیصی و درمانی شان برای پارکیسنون یک هدیه مناسب برای بیماران پارکینسونی و پزشکان باشند.

Ann Transl Med. 2019 Nov;7(22):685. doi: 10.21037/atm.2019.11.16.

A compendious summary of Parkinson's disease patient-derived iPSCs in the first decade.

Ren C1,2,3Wang F3Guan LN1,4Cheng XY1Zhang CY5Geng DQ6Liu CF1,3.

Abstract

The number of Parkinson's disease (PD) patients increases with aging, which brings heavy burden to families and society. The emergence of patient-derived induced pluripotent stem cells (iPSCs) has brought hope to the current situation of lacking new breakthroughs in diagnosis and treatment of PD. In this article, we reviewed and analyzed the current researches related to PD patient-derived iPSCs, in order to provide solid theoretical basis for future study of PD. In 2008, successful iPSCs derived from PD patients were reported. The current iPSCs research in PD mostly focused on the establishment of specific iPSCs models of PD patients carrying susceptible genes. The main source of PD patient-derived iPSCs is skin fibroblasts and the mainstream reprogramming methodology is the mature "four-factor" method, which introduces four totipotent correlation factors Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc into somatic cells. The main sources of iPSCs are patients with non-pedigrees and there have been no studies involving both PD patients and unaffected carriers within the same family. Most of the existing studies of PD patient-derived iPSCs started with the induction method for obtaining dopaminergic neurons in the first instance, but therapeutic applications are being increased. Although it is not the ultimate panacea, and there are still some unsolved problems (e.g., whether the mutated genes should be corrected or not), a better understanding of iPSCs may be a good gift for both PD patients and doctors due to their advantages in diagnosis and treatment of PD.

PMID: 31930086
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان