سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و بافت چربی گرفته شده از اهدا کننده های با بیماری شریان کرونری؛ رشد، محصول و بیان ژن و اثر غلظت اکسیژن

تاریخ انتشار: جمعه 22 فروردین 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برای سلول درمانی قلبی عروقی از منابع مختلفی مانند مغز استخوان و بافت چربی گرفته می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی قرار گرفته در مکان های مختلف از نظر پتانسیل رشد، توانایی تمایزی و بیان ژن در زمان کشت برون تنی متفاوت هستند و مطالعات توانایی ترمیم کنندگی متفاوتی را برای زیرگروه های مختلف سلول های بنیادی مزانشیمی نشان داده اند. در این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ADSCs) مشتق از شش اهدا کننده انسانی مبتلا به بیماری شریان کرونری برای پتانسیل رشد و بیان ژن های هدف(Angpt1، LIF، HFG، TGF-β1 و VEGF-A) در پاسخ به غلظت های 1 تا 5 درصد اکسیژن تا 48 ساعت مقایسه شدند. ما رشد بیشتر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی را در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان مشاهده کردیم. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی سطوح بالاتری از Angpt1، LIF و TGF-β1 و سطحی برابر از VEGF-A و HGF را در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان نشان دادند. در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان، قرار گرفتن در معرض اکسیژن پایین منجر به تنظیم افزایشی TGF-β1 شد، در حالی که سایر ژن های هدف تغییری نکردند. تنظیم افزایشی تنها در غلظت یک درصد اکسیژن مشاهده شد. در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی، LIF در هر دو غلظت اکسیژن افزایش یافت و این در حالی بود که Angpt1 تنها در غلظت یک درصد اکسیژن افزایش یافت. پاسخ متفاوت به شرایط کشت با اکسیژن کاهش یافته در زمانی که سلول ها قبل از پیوند مورد کشت برون تنی قرار می گیرند، شایع است. این یافته ها نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان برای سلول درمانی بیماری های قلبی عروقی مناسب تر هستند.

Scand J Clin Lab Invest. 2020 Mar 19:1-9. doi: 10.1080/00365513.2020.1741023. [Epub ahead of print]

Bone marrow- and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells from donors with coronary artery disease; growth, yield, gene expression and the effect of oxygen concentration.

Adolfsson E1Helenius G1Friberg Ö2Samano N2Frøbert O3Johansson K1.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) for cardiovascular cell therapy are procured from different sources including bone marrow and adipose tissue. Differently located MSCs differ in growth potential, differentiation ability and gene expression when cultured in vitro, and studies show different healing abilities for different MSC subgroups. In this study, bone marrow derived MSCs (BMSCs) and adipose tissue derived MSCs (ADSCs) from six human donors with coronary artery disease were compared for growth potential and expression of target genes (Angpt1, LIF, HGF, TGF-β1 and VEGF-A) in response to exposure to 1% and 5% O2, for up to 48 h. We found greater growth of ADSCs compared to BMSCs. ADSCs expressed higher levels of Angpt1, LIF and TGF-β1 and equal levels of VEGF-A and HGF as BMSCs. In BMSCs, exposure to low oxygen resulted in upregulation of TGF-β1, whereas other target genes were unaffected. Upregulation was only present at 1% O2. In ADSCs, LIF was upregulated in both oxygen concentrations, whereas Angpt1 was upregulated only at 1% O2. Different response to reduced oxygen culture conditions is of relevance when expanding cells in vitro prior to administration. These findings indicate ADSCs as better suited for cardiovascular cell therapy compared to BMSCs.

PMID: 32189529
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان