هیالورونان در ریزمحیط توموری

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 فروردین 1399 | امتیاز: Article Rating

ماتریکس خارج سلولی بخشی از ریز محیط است و عملکرد آن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بافت مرتبط است. در بین اجزای خارج سلولی، گلیکوزآمینوگلیکان هیالورونان یک جزء کلیدی است که مشخصه های فیزیکی و بیوشیمیایی ماتریکس های سالم را نشان می دهند. متابولیسم هیالورونان شدیدا در شرایط فیزیولوژیک تنظیم می شود اما در بافت های توموری، بیان، اندازه آن ها و برهمکنش های پروتئین های متصل شونده به طور مناسبی تنظیم نمی شوند. هیالورونان در ریز محیط توموری تکثیر سلولی، تهاجم، تهاجم ایمنی، تغییرات بنیادینگی و هم چنین مقاومت دارویی را پیش می برد. این فصل داده ها را با توجه به مفاهیم جدید عملکردهای هیالورونان در تومور توصیف می کند. علاوه بر این، ما کاربردهای بالینی بالقوه هدف قرار دادن متابولیسم هیالورونان در درمان سرطان را بحث می کنیم.

Adv Exp Med Biol. 2020;1245:67-83. doi: 10.1007/978-3-030-40146-7_3.

Hyaluronan in the Tumor Microenvironment.

Spinelli FM1Vitale DL1Sevic I1Alaniz L2.

Abstract

The extracellular matrix is part of the microenvironment and its functions are associated with the physical and chemical properties of the tissue. Among the extracellular components, the glycosaminoglycan hyaluronan is a key component, defining both the physical and biochemical characteristics of the healthy matrices. The hyaluronan metabolism is strictly regulated in physiological conditions, but in the tumoral tissues, its expression, size and binding proteins interaction are dysregulated. Hyaluronan from the tumor microenvironment promotes tumor cell proliferation, invasion, immune evasion, stemness alterations as well as drug resistance. This chapter describes data regarding novel concepts of hyaluronan functions in the tumor. Additionally, we discuss potential clinical applications of targeting HA metabolism in cancer therapy.

PMID: 32266653
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان