پیشگامان جدید اپتوژنتیک در علوم عصبی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

اپتوژنتیک اخیراً به عنوان ابزاری برای مطالعه رفتار در پاسخ به مغز و چگونگی ارتباط این روند به مدار عصبی ، محبوبیت خود را افزایش داده است. علاوه بر این ، تقاضای زیاد برای بافت مغزی انسان در تحقیقات منجر به تولید یک مدل جدید برای بررسی تکوین و بیماری های مغز انسان شده است. سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) پیش از این برای شبیه سازی تکوین بافت های متعددی از جمله روده، معده و کلد و مدل سازی بیماری های انسانی استفاده شده اند و اخیرا پیشرفت های جدیدی در زمینه ارگانوئیدهای مغزی مشتق از hPSCs و به منظور درک بهتر تکوین کلی مغز و به طور خاص تر برای تقلید ارتباطات بین نورونی صورت گرفته است. این مطالعه در صدد نشان دادن پیشرفت های اخیر در این دو رویکرد جداگانه تحقیقات مغزی و تاکید بر نیاز به همپوشانی آن ها است. این دو رویکرد جدید مطالعه رفتار را با مدارهای خاصی که برای تولید پیام و ایجاد چنین رفتاری مورد نیاز هستند ترکیب می کند. این مطالعه روی وضعیت فعلی این زمینه و هم چنین تکوین فناوری های جدید اپتوژنتیک و پتانسیل آن ها برای مطالعه علمی فعلی و استفاده درمانی بالقوه فوکوس کرده است.

Adv Exp Med Biol. 2020 Jan 26. doi: 10.1007/5584_2019_473. [Epub ahead of print]

New Pioneers of Optogenetics in Neuroscience.

Somuncu ÖS1Berns HM2Sanchez JG3.

Abstract

Optogenetics have recently increased in popularity as tools to study behavior in response to the brain and how these trends relate back to a neuronal circuit. Additionally, the high demand for human cerebral tissue in research has led to the generation of a new model to investigate human brain development and disease. Human Pluripotent Stem Cells (hPSCs) have been previously used to recapitulate the development of several tissues such as intestine, stomach and liver and to model disease in a human context, recently new improvements have been made in the field of hPSC-derived brain organoids to better understand overall brain development but more specifically, to mimic inter-neuronal communication. This review aims to highlight the recent advances in these two separate approaches of brain research and to emphasize the need for overlap. These two novel approaches would combine the study of behavior along with the specific circuits required to produce the signals causing such behavior. This review is focused on the current state of the field, as well as the development of novel optogenetic technologies and their potential for current scientific study and potential therapeutic use.

PMID: 31983055
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان