تمایز رده عصبی از سلول های بنیادی پرتوان برای تقلید بافت های مغزی انسانی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشرفت های اخیر در تحقیقات سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) محدودیت های تحقیقات پیشین و فعلی را به فرصت تبدیل کرده است. سلول های iPS می توانند به انواع سلول های دلخواه تمایز یابند، در مقایسه با سلول های بنیادی جنینی آسان تر بدست می آیند و از همه مهم تر، در جایی که آن ها در تحقیق روی بیماری ها استفاده می شوند، آن ها می توانند به طور مستقیم از بیماران بدست آیند. با این مزیت ها، تمایز iPSCs به انواع سلول های مختلف در زمینه تکوین پایه، فیزیولوژی سلولی و تحقیقات سلول درمانی صورت گرفته است. تمایز سلول های بنیادی به سلول های عصبی در مقایسه با سایر سلول های تمایز یافته بیشتر مطالعه شده است. در ابتدا روش تمایز دو بعدی سلول ها در تک لایه صورت گرفت که در آن ها سلول ها به کف ظرف می چسبند و در ادامه تلاش های قابل توجهی برای تقلید بهتر محیط درون تنی و تولید سلول های رشد یافته در شرایط برون تنی صورت گرفت که شرایط سلول ها در شرایط درون تنی را به طور دقیق شبیه سازی می کنند. با گذشت از مرحله تمایز سه بعدی، اینک ما به مرحله تولید بافت هایی موسوم به ارگانوئیدها رسیده ایم که بیش از سلول های ساده در حال رشد، ساختار اندام ها را شبیه سازی می کنند. در این مطالعه مروری ما روی سیستم عصبی مرکزی فوکوس می کنیم و جالش هایی که در مطالعات تحقیقاتی تمایز دو بعدی و سه بعدی با آن ها مواجه هستیم و نحوه فائق آمدن بر آن ها را توصیف می کنیم. هم چنین ما مطالعات فعلی و چشم اندازهای آینده برای تحقیقات ارگانوئیدهای مغزی را بحث می کنیم.

Front Bioeng Biotechnol. 2019 Dec 6;7:400. doi: 10.3389/fbioe.2019.00400. eCollection 2019.

Neural Lineage Differentiation From Pluripotent Stem Cells to Mimic Human Brain Tissues.

Hong YJ1Do JT1.

Abstract

Recent advances in induced pluripotent stem cell (iPSC) research have turned limitations of prior and current research into possibilities. iPSCs can differentiate into the desired cell types, are easier to obtain than embryonic stem cells (ESCs), and more importantly, in case they are to be used in research on diseases, they can be obtained directly from the patient. With these advantages, differentiation of iPSCs into various cell types has been conducted in the fields of basic development, cell physiology, and cell therapy research. Differentiation of stem cells into nervous cells has been prevalent among all cell types studied. Starting with the monolayer 2D differentiation method where cells were attached to a dish, substantial efforts have been made to better mimic the in vivo environment and produce cells grown in vitro that closely resemble in vivo state cells. Having surpassed the stage of 3D differentiation, we have now reached the stage of creating tissues called organoids that resemble organs, rather than growing simple cells. In this review, we focus on the central nervous system (CNS) and describe the challenges faced in 2D and 3D differentiation research studies and the processes of overcoming them. We also discuss current studies and future perspectives on brain organoid researches.

Copyright © 2019 Hong and Do.

PMID: 31867324
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان