درمان با سلول های T تنظیمی مشتق از خون بند ناف انسانی پاسخ ایمنی مرکزی و محیطی را بعد از آسیب ترومایی مغزی تعدیل می کند

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

آسیب ترومایی مغزی(TBI) منجر به پاسخ التهابی عمیق در سیستم عصبی مرکزی و محیطی می شود که همین امر منجر به آسیب ثانویه مغز و عوارض جانبی و مرگ و میر بیشتر می شود. بررسی های پیش بالینی نشان داده اند که تیمارهایی که فعال سازی میکروگلیاها را کاهش می دهند و آن ها را به سمت فنوتیپ ترمیمی/ضد التهابی قطبی می کنند، نتایج را در مدل های پیش بالینی بهبود می بخشند. با این حال، تا به امروز هیچ درمانی که برای بیماران انسانی سودمند باشد بکار گرفته نشده است. سلول های T تنظیمی(Tregs) نشان داده اند که در طیفی از بیماری ها، پاسخ های ایمنی پاتولوژیک سیستم ایمنی ذاتی و سازشی را کاهش می دهند. علاوه بر این، سلول درمانی در تقویت پاسخ های Treg میزبان در مدل ها پیش بالینی موثر نشان داده اند؛ با این حال مطالعاتی که استفاده از Treg به عنوان درمانی برای آسیب ترومایی مغزی را بررسی کرده باشند، وجود ندارند. در مدل های جونده آسیب ترومایی مغز، ما نشان می دهیم که Tregهای مشتق از خون بند ناف انسانی پاسخ ایمنی مرکزی و محیطی را بعد از آسیب و در شرایط درون تنی و برون تنی تعدیل می کنند.

Stem Cells Transl Med. 2020 May 7:e12706. doi: 10.1002/sctm.19-0444. [Epub ahead of print]

Human cord blood-derived regulatory T-cell therapy modulates the central and peripheral immune response after traumatic brain injury.

Caplan HW1Prabhakara KS1Kumar A1Toledano-Furman NE1Martin C1Carrillo L1Moreno NF1Bordt AS1Olson SD1Cox CS Jr1.

Abstract

Traumatic brain injury (TBI) causes a profound inflammatory response within the central nervous system and peripheral immune system, which contributes to secondary brain injury and further morbidity and mortality. Preclinical investigations have demonstrated that treatments that downregulate microglia activation and polarize them toward a reparative/anti-inflammatory phenotype have improved outcomes in preclinical models. However, no therapy to date has translated into proven benefits in human patients. Regulatory T cells (Treg) have been shown to downregulate pathologic immune responses of the innate and adaptive immune system across a variety of pathologies. Furthermore, cellular therapy has been shown to augment host Treg responses in preclinical models; yet, studies investigating the use of Treg as a therapeutic for TBI are lacking. In a rodent TBI model, we demonstrate that human umbilical cord blood Treg modulate the central and peripheral immune response after injury in vitro and in vivo.

PMID: 32383348
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان