فاکتورهای مرتبط با کیفیت جمع آوری خون بند ناف در ژاپن

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

خون بند ناف(UCB) تبدیل به منبعی جایگزین از سلول های خون بند ناف برای مغز استخوان و خون محیطی شده است. حضور مقادیر زیاد لخته منجر به پایین آمدن کیفیت خون بند ناف می شود. برای بهبود کیفیت خون بند ناف به عنوان منبعی از سلول های بنیادی خون ساز در ژاپن، ما فاکتورهای مربوط به روش های جمع آوری خون بند ناف را از دیدگاه حذف حضور لخته ارزیابی کردیم.

روش ها:

در آگوست 2019 ، از مدیران 74 مجموعه دارای مجوز خواسته شد تا اطلاعاتی در مورد روشهای جمع آوری UCB در ژاپن ارائه دهند. مجموعا 46 مورد از آن ها (2/62 درصد) به اطلاعات معتبر در مورد مجموعا 2892 خون بند ناف جمع آوری شده پاسخ دادند. در این مطالعه، خون بند ناف جمع آوری شده بدون لخته به طور ماکروسکوپی به عنوان خون بند ناف با کیفیت ارزیابی شد.

نتایج:

 2891 خون جمع آوری شده ای که طی این مطالعه توصیف شدند به آن هایی که لخته داشتند(n = 760, 26.3%) و آن هایی که لخته نداشتند(high quality; n = 2,131, 73.7%) تقسیم شدند.  آنالیزهای چند متغیره یک تک سوارخ را به عنوان فاکتور تعیین کننده جمع آوری خون بند ناف با کیفیت بالا نشان داد.

جمع بندی:

تک سوراخ یک فاکتور موثر مستقل تعیین کننده جمع آوری دستی خون بند ناف با کیفیت بالا در ژاپن است.

J Hematol. 2020 Apr;9(1-2):9-12. doi: 10.14740/jh628. Epub 2020 Apr 23.

Factors Associated With Umbilical Cord Blood Collection Quality in Japan.

Suzuki S1Kimura T2Hara S3Ishimaru F4Takanashi M5.

Abstract

BACKGROUND:

Umbilical cord blood (UCB) has become an established alternative source of hematopoietic stem cells with marrow and postmobilization peripheral blood. The presence of a large amount of clots may lead to the deterioration of cord blood quality. To improve UCB quality as a source of hematopoietic stem cells in Japan, we examined factors associated with UCB collection methods from the viewpoint of eliminating the presence of clots.

METHODS:

In August 2019, we requested the directors of 74 certified facilities to provide information on UCB collection methods in Japan. A total of 46 (62.2%) of them responded with valid information on a total of 2,892 UCB collections. In this study, collected UCB without clots macroscopically was evaluated as a high-quality UCB.

RESULTS:

The 2,891 UCB collections described during the study period were divided to those with (n = 760, 26.3%) and without clots (high quality; n = 2,131, 73.7%). Multivariate analysis revealed single puncture as a factor determining high-quality UCB collection (adjusted odds ratio (ORs): 1.80, 95% confidence interval (CI): 1.3 - 5.4, P = 0.01).

CONCLUSIONS:

Single puncture is an independent effective factor determining high-quality manual UCB collection in Japan.

PMID: 32362979
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان