اثرات اسکلروستین روی سیستم ایمنی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

هدف از مطالعه:

ما پیشرفت اخیر روی نقش اسکلروستین(SOST) و اثرات آن روی سیستم ایمنی را به منظور خلاصه کردن وضعیت فعلی اطلاعات در مورد ایمنی استخوان و با توجه به خون سازی، لنفوسیت سازی و التهاب مرور کردیم.

یافته های اخیر:

 تغییر در سطوح اسکلروستین، نیچ های مجزای درون مغز استخوان که از سلول های بنیادی خون ساز و تکوین سلول های B حمایت می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد. تنظیم اسکلروستینی چربی زایی نیز می تواند برای حفظ سلول های ایمنی با افزایش سن مهم باشد. به طور جالب، تکوین سلول B در مغز استخوان تحت تاثیر SOST تولید شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی و استئوبلاست ها(نه استئوسیت ها) قرار می گیرد. علاوه بر این، خون سازی خارج از مدولای طحال و سطح افزایش یافته سیتوکین های پیش التهابی در مز استخوان در موش های Sost-/- مشاهده شد. علاوه بر تغییرات در تراکم مغز استخوان، فقدان اسکلروستین لنفوسیت B سازی و میلوپوئز را تحت تاثیر قرار می دهد و هم چنین سایر تغییرات در حفره مغز استخوان نیز می تواند خون سازی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مونیتور کردن تغییرات خون سازی در بیمارانی که درمان های حذف کننده اسکلروستین را دریافت می کنند، مهم است.

Curr Osteoporos Rep. 2020 Jan 22. doi: 10.1007/s11914-020-00563-w. [Epub ahead of print]

The Effects of Sclerostin on the Immune System.

Donham C1Manilay JO2,3.

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

We reviewed recent progress on the role of sclerostin (SOST) and its effects on the immune system in order to summarize the current state of knowledge in osteoimmunology, in regard to hematopoiesis, lymphopoiesis, and inflammation.

RECENT FINDINGS:

Changes in sclerostin levels affect distinct niches within the bone marrow that support hematopoietic stem cells and B cell development. Sclerostin's regulation of adipogenesis could also be important for immune cell maintenance with age. Surprisingly, B cell development in the bone marrow is influenced by Sost produced by mesenchymal stem cells and osteoblasts, but not by osteocytes. Additionally, extramedullary hematopoiesis in the spleen and increased pro-inflammatory cytokine levels in the bone marrow are observed in global Sost-/- mice. In addition to changes in bone marrow density, sclerostin depletion affects B lymphopoiesis and myelopoiesis, as well as other changes within the bone marrow cavity that could affect hematopoiesis. It is therefore important to monitor for hematopoietic changes in patients receiving sclerostin-depleting therapies.

PMID: 31970653
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان