یک مدل رتی جدید بیماری روده التهابی با استفاده از یک وسیله ایجاد شده با پرینتر سه بعدی ایجاد شد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

هدف:

بیماری روده التهابی(IBD) یک مشکل مبهم است. مدل های موجود IBD آزمایشگاهی به دلیل ناتوانی شان در ایجاد زخم های دائمی بین جانوران با محدودیت مواجه هستند. هدف این مطالعه ایجاد یک مدل جدید کولیت آزمایشگاهی با زخم هایی با اندازه های قابل تکرار بود.

طراحی:

ما از پرینتر سه بعدی برای ساخت یک ابزار جدید حاوی یک پنجره کوچک(10*10 میلی متر) استفاده کردیم که می تواند به صورت داخل راست روده ای وارد شده و ایجاد زخم های موضعی در موکوس روده ای رت را تسهیل کنند. موکوس درون پنجره ای ابزار در معرض 2،4،6- تری نتروبنزن سولفونیک اسید(TNBS) قرار گرفت تا زخم ایجاد شودو ما اثرات درمان های داراویی متداول(مزالازنی و پردنیزولون) و پیوند موضعی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی آلوژن(ASCs) روی اندازه زخم(اندازه گیری شده بوسیله تصاویری فتوگرافی با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویر) و درجه التهاب(ارزیابی شده بوسیله بافت شناسی) را ارزیابی کردیم.

نتیجه گیری:

 روش جدید زخم های موضعی، مدور و بیضوی را تولید کردند که از منظر اندازه و عمق بسیار قابل تکرار بودند. مشخصه های پاتولوژیک آسیب ها با آن هایی که پیش از برای مدل های متداول کولیت ناشی از TNBS گزارش شده اند مشابه بود که تنوع بیشتری را از منظر اندازه زخم نشان دادند. ناحیه زخم بوسیله استفاده از مزالازین یا پردنیزولون یا تزریق موضعی ADSs به طور قابل توجهی کاهش یافت.

جمع بندی:

مدل جدید کولیت القا شده با TNBS، ایجاد شده به کمک یک ابزار ساخته شده بوسیله پرینت سه بعدی  زخم هایی با اندازه های تکرار شدنی را تولید کرد. ما پیش بینی می کنیم که مدل کولیت جدید ما اندازه گیری های منطقی تری را برای اثرات درمانی ارائه می دهد و در مطالعات آینده درمان های IBD مفید است.

Regen Ther. 2020 Jan 13;14:1-10. doi: 10.1016/j.reth.2019.12.005. eCollection 2020 Jun.

A novel rat model of inflammatory bowel disease developed using a device created with a 3D printer.

Kuriyama T1Yamato M2Homma J2Tobe Y3Tokushige K1.

Abstract

OBJECTIVE:

Inflammatory bowel disease (IBD) is an intractable condition. Existing models of experimental IBD are limited by their inability to create consistent ulcers between animals. The aim of this study was to develop a novel model of experimental colitis with ulcers of reproducible size.

DESIGN:

We used a 3D printer to fabricate a novel device containing a small window (10 × 10 mm) that could be inserted rectally to facilitate the creation of a localized ulcer in the rat intestinal mucosa. The mucosa within the window of the device was exposed to 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS) to generate ulceration. We evaluated the effects of conventional drug therapies (mesalazine and prednisolone) and local transplantation of allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs) on ulcer size (measured from photographic images using image analysis software) and degree of inflammation (assessed histologically).

RESULTS:

The novel method produced localized, circular or elliptical ulcers that were highly reproducible in terms of size and depth. The pathological characteristics of the lesions were similar to those reported previously for conventional models of TNBS-induced colitis that show greater variation in ulcer size. Ulcer area was significantly reduced by the administration of mesalazine or prednisolone as an enema or localized injection of ASCs.

CONCLUSION:

The new model of TNBS-induced colitis, made with the aid of a device fabricated by 3D printing, generated ulcers that were reproducible in size. We anticipate that our new model of colitis will provide more reliable measures of treatment effects and prove useful in future studies of IBD therapies.

PMID: 31970267
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان