پیوند سلول های مشتق از اهدا کنندگان پیر نه جوان، منجر به عملکرد نامناسب فیزیکی در گیرندگان پیر می شود

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

درمان های بازسازی کننده مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ADSCs) پتانسیل استفاده در بسیاری از بیماری های مزمن را نشان داده اند. پیری، پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های بنیادی را کاهش می دهد و عنوز مشخص نیست که آیا سلول های بنیادی مشتق از اهدا کنندگان پیر موجب عوارض جانبی در گیرندگان می شوند یا خیر. ADSCs می توانند با استفاده از رویکردهای کمتر تهاجمی بدست آیند و دارای ایمنی زایی پایینی هستند. با این وجود، ما دریافتیم که پیوند ADSCs مشتق از اهدا کنندگان پیر(نه مشتق از اهدا کنندگان جوان) عملکرد نامناسب فیزیکی را در موش های گیرنده پیر القا می کند یا خیر. ما با استفاده از آنالیزهای ترانسکریپتومی تک سلولی، یک جمعیت شبه سلول های پیر به طور طبیعی موجود در ADSCs بدوا مشتق از اهدا کنندگان پیر شناسایی کردیم که سلول های پیر تولید شده در شرایط آزمایشگاهی را با  توجه به تعدادی از مسیرهای کلیدی شبیه سازی می کنند. مطالعه ما یک نگرانی پیش از این ناشناخته در زمینه سلامتی و مربوط به ADSCs مشتق از اهدا کنندگان پیر را نشان می دهد و مبنایی را برای یک مسیر جدید تحقیقاتی برای طراحی مداخلاتی به منظور کاهش اثرات منفی ADSCs مشتق از اهدا کنندگان پیر ایجاد می کند.

Aging Cell. 2020 Jan 23:e13106. doi: 10.1111/acel.13106. [Epub ahead of print]

Transplanting cells from old but not young donors causes physical dysfunction in older recipients.

Wang B1,2Liu Z1,2,3Chen VP4Wang L1,2Inman CL5Zhou Y6,7Guo C5,7Tchkonia T5Rowe DW7Kuchel GA1Robson P2,8Kirkland JL5Xu M1,2,5.

Abstract

Adipose-derived mesenchymal stem cell (ADSC)-based regenerative therapies have shown potential for use in many chronic diseases. Aging diminishes stem cell regenerative potential, yet it is unknown whether stem cells from aged donors cause adverse effects in recipients. ADSCs can be obtained using minimally invasive approaches and possess low immunogenicity. Nevertheless, we found that transplanting ADSCs from old donors, but not those from young donors, induces physical dysfunction in older recipient mice. Using single-cell transcriptomic analysis, we identified a naturally occurring senescent cell-like population in ADSCs primarily from old donors that resembles in vitro-generated senescent cells with regard to a number of key pathways. Our study reveals a previously unrecognized health concern due to ADSCs from old donors and lays the foundation for a new avenue of research to devise interventions to reduce harmful effects of ADSCs from old donors.

© 2020 The Authors. Aging Cell published by the Anatomical Society and John Wiley & Sons Ltd.

PMID: 31971661
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان