تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی برای ترمیم بویایی آینده با استفاده از یک تکنیک هم کشتی غیر مستقیم

تاریخ انتشار: جمعه 26 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

این مطالعه برای بررسی پتانسیل تمایزی iPSCs به نورون های گیرنده بویایی و سلول های میترال/کلافه ای در شرایط برون تنی بود. ما فیبروبلاست های جنینی موشی را استخراج کرده و به عنوان لایه تغذیه کننده استفاده کردیم، جایی که سلول های iPSCs موشی روی آن ها کشت شدند؛ تکنیک RT-PCR برای شناسایی ژن های پرتوانی Oct4،  Nanog و Sox2 استفاده شد. سپس، ما اپی تلیوم بویایی و پیاز بویایی را از موش جداسازی کردیم که به ترتیب شامل نورون های گیرنده بویایی و سلول های میترال/کلافه ای بودند و iPSCs را با سلول های اپی تلیال بویایی و پیاز بویایی هم کشت کردیم و سلول های تمایز یافته را با مارکرهای نورون های گیرنده بویایی(OMP, GAP43, NCAM)، مارکرهای سلول های میترال/کلافه ای(TBX21, Iba1) بعد از 14 روز هم کشتی با استفاده از ایمنوفلورسنس و RT-PCR مورد شناسایی قرار دادیم. ما با موفقیت یک سیستم کشت با ثبات را برای iPSCs ایجاد کردیم و RT-PCR نشان داد که ژن های پرتوانی(Oct4, Nanog, Sox2) در iPSCs موشی بیان شد. آنالیزهای ایمنوسیتوشیمی یا نتایج RT-PCR نشان داد که iPSCs تمایز یافته می توانند مارکرهای نورون های گیرنده بویایی(OMP, GAP43, NCAM) و مارکرهای سلول های میترال/کلافه ای(TBX21, Iba1) را بعد از هم کشتی با اپی تلیوم بویایی یا پیاز بویایی بیان کنند. ما نتیجه می گیریم که iPSCs موشی می توانند در شرایط برون تنی به سلول های شبه نورون گیرنده بویایی و سلول های شبه میترال/کلافه ای تمایز یابند.

Int J Clin Exp Pathol. 2017 Jul 1;10(7):8072-8081. eCollection 2017.

Differentiation of induced pluripotent stem cells for future olfactory repair using an indirect co-culture technique.

Xiong S1Zhang S1Guan L1Chen J1Tu X1Li Q1Jiang H1.

Abstract

This study was to investigate the differentiation potential of iPSCs into olfactory receptor neurons and mitral/tufted cells in vitro. We extracted mouse embryonic fibroblast and prepared feeding layer, where mouse iPSCs were inoculated on; RT-PCR were used to identify iPSCs pluripotency genes Oct4, Nanog and Sox2. Then, we separated the olfactory epithelium and olfactory bulb from mice, which contained respectively olfactory receptor neurons and mitral/tufted cells, co-cultured iPSCs with olfactory epithelium cell and olfactory bulb, and identified differentiated cells with the olfactory receptor neurons markers (OMP, GAP43, NCAM), mitral/tufted cells markers (TBX21, Iba1) after 14 days co-culturing by immunofluorescence and RT-PCR. We successfully established a stable culture system of mouse iPSCs and RT-PCR showed that pluripotency genes (Oct4, Nanog, Sox2) were expressed in mouse iPSCs. Immunocytochemical analysis or RT-PCR results indicated that the differentiated iPSCs can express olfactory receptor neurons markers (OMP, GAP43, NCAM) and mitral/tufted cells markers (TBX21, Iba1) after being co-culture with olfactory epithelium or olfactory bulb. We conclude that Mouse iPSCs can be differentiated into olfactory receptor neuron-like cells and mitral/tufted-like cells in vitro.

PMID: 31966660
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان