سلول های بنیادی مزانشیمی درمان های بازسازی کنندگی تاندون را تقویت می کنند

تاریخ انتشار: جمعه 16 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

بافت های تاندونی ظرفیت بهبود یابندگی محدودی دارند. وقوع آسیب های تاندونی و نتایج عملکردی نامطلوب در زمینه ترمیم تاندون موجب افزایش تلاش ها در جهت یافتن رویکردهای درمانی جایگزینی در جهت بازسازی تاندون شده است. درمان های سلولی در صدد انتقال انواع کافی سلول های مناسب برای بازسازی به تاندون آسیب دیده و در جهت پیشبرد بازسازی آن ها و ریکاوری عملکرد آن ها است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بدست آمده از خود تاندون ها یا از منابع غیر تاندونی شبیه مغز استخوان(BM-MSCs) یا بافت چربی(ASCs)، توجه فزاینده ای را در سال های گذشته به خود چلب کرده اند تا بهبودی تاندون را تقویت کنند. شواهد بدست آمده از مطالعات برون تنی و درون تنی نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند در تسریع بهبود و کیفیت بهبودی تاندون مشارکت داشته باشند. با این وجود، مکانیسم های دقیق دخیل در این وقایع ترمیمی هنوز به طور کامل نشان داده نشده است. این مقاله مروری اجمالی بر چالش های عمده در زمینه درمان های بازسازی کننده مبتنی بر سلول خواهد داشت و نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در تقویت بازسازی تاندون را بویژه از طریق ظرفیت آن ها برای تقویت ویژگی ها تاندون زایی سلول های موجود در تاندون مورد بحث قرار می دهد.

Mesenchymal Stem Cells Empowering Tendon Regenerative Therapies

 

 Abstract

Tendon tissues have limited healing capacity. The incidence of tendon injuries and the unsatisfactory functional outcomes of tendon repair are driving the search for alternative therapeutic approaches envisioning tendon regeneration. Cellular therapies aim at delivering adequate, regeneration-competent cell types to the injured tendon and toward ultimately promoting its reconstruction and recovery of functionality. Mesenchymal stem cells (MSCs) either obtained from tendons or from non-tendon sources, like bone marrow (BM-MSCs) or adipose tissue (ASCs), have been receiving increasing attention over the years toward enhancing tendon healing. Evidences from in vitro and in vivo studies suggest MSCs can contribute to accelerate and improve the quality of tendon healing. Nonetheless, the exact mechanisms underlying these repair events are yet to be fully elucidated. This review provides an overview of the main challenges in the field of cell-based regenerative therapies, discussing the role of MSCs in boosting tendon regeneration, particularly through their capacity to enhance the tenogenic properties of tendon resident cells.

PMID: 31248196
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان