عملکردهای زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی و کاربردهای بالینی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت های زیستی متعددی از جمله مغز استخوان و بافت چربی بالغ و بافت های نوزادی مانند بند ناف و جفت جداسازی می شوند. در شرایط برون تنی، سلول های بنیادی مزانشیمی ویژگی های زیستی از توانایی تکثیر و چند توانی گسترده را نشان می دهند. علاوه براین، سلول های بنیادی مزانشیمی عملکردهای تغذیه کنندگی، خانه گزینی/مهاجرت و سرکوب ایمنی را دارا هستند که هم در شرایط درون تنی و هم در شرایط برون تنی نشان داده شده است. شماری از کارآزمایی های بالینی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان مداخلات در بیماری های مخرب و/یا التهابی از جمله بیماری کرون و بیماری پیوند علیه میزبان(GvHD) و به تنهایی یا در ترکیب با سایر داروها استفاده شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی برای کاربردهای درمانی امیدوار کننده هستند که این بدلیل روش آسان بدست آوردن آن ها، ثبات ژنتیکی آن ها، ایمنی زایی ضعیف آن ها و ویژگی های درمان کنندگی ها برای ترمیم بافتی و تعدیل ایمنی است. این موفقیت درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماری های مخرب و/یا التهابی ممکن است به قوی بودن عملکردهای زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی وابسته باشد که باید با پتانسیل درمانی آن ها مرتبط باشد. در این جا، ما مفاهیم پایه و پیشرفته ویژگی های زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی را متذکر می شویم و عملکردهای زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی در ابعاد پایه و کاربردی درمان برای بیماری های مخرب و/یا التهابی را ذکر می کنیم.

Cell Mol Life Sci. 2019 Sep;76(17):3323-3348. doi: 10.1007/s00018-019-03125-1. Epub 2019 May 4.

Biological Functions of Mesenchymal Stem Cells and Clinical Implications

Abderrahim Naji 1Masamitsu Eitoku 2Benoit Favier 3Frédéric Deschaseaux 4Nathalie Rouas-Freiss 5Narufumi Suganuma 2

 

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are isolated from multiple biological tissues-adult bone marrow and adipose tissues and neonatal tissues such as umbilical cord and placenta. In vitro, MSCs show biological features of extensive proliferation ability and multipotency. Moreover, MSCs have trophic, homing/migration and immunosuppression functions that have been demonstrated both in vitro and in vivo. A number of clinical trials are using MSCs for therapeutic interventions in severe degenerative and/or inflammatory diseases, including Crohn's disease and graft-versus-host disease, alone or in combination with other drugs. MSCs are promising for therapeutic applications given the ease in obtaining them, their genetic stability, their poor immunogenicity and their curative properties for tissue repair and immunomodulation. The success of MSC therapy in degenerative and/or inflammatory diseases might depend on the robustness of the biological functions of MSCs, which should be linked to their therapeutic potency. Here, we outline the fundamental and advanced concepts of MSC biological features and underline the biological functions of MSCs in their basic and translational aspects in therapy for degenerative and/or inflammatory diseases.

PMID: 31055643
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان