یک بروز رسانی روی پیشرفت در جداسازی، کشت، ذخیره سازی و کاربردهای بالینی سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی مغز استخوان انسانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) که به عنوان سلول هایی چند توان شناخته شده اند، به طور گسترده ای در درمان بیماری های مختلف استفاده شده اند که این امر بدلیل ویژگی های خودنوزایی، تمایزی و تعدیل کنندگی ایمنی است. مطالعات برون تنی و درون تنی درک مکانیسم ها، بی خطر بودن و کارایی درمان با  BMSCs در بالین را حمایت کرده اند. تعداد کارآزمایی های بالینی در فاز I/II در حال افزایش است؛ با این حال، آن ها از نظر اندازه بیماران، قوانین و استانداردها برای آماده سازی و انتقال و تجویز BMSCs محدود هستند که این امر با عدم یکنواختی در ورودهای و خروجی های درمان همراه است. بر مبنای دستورالعمل های انجمن بین المللی سلول درمانی، ویژگی یابی، جداسازی، کشت، تمایز و کاربردها می تواند بهینه سازی و استاندارد سازی شود که این امر با نیازمندی های GMP برای تولید محصولات با درجه بالینی BMSCs سازگار است. این مطالعه پیشرفت ها در تولید را نشان داده و بروز رسانی می کند و هم چنین چالش های بیشتر در مطالعه BMSCs برای تایید کاربرد بالینی گسترده این سلول ها را ارائه می دهیم.

Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(3): 708.

An Update on the Progress of Isolation, Culture, Storage, and Clinical Application of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem/Stromal Cells

Dinh-Toi Chu,1,2,*†‡ Thuy Nguyen Thi Phuong,3,† Nguyen Le Bao Tien,4,† Dang Khoa Tran,5 Vo Van Thanh,4,6 Thuy Luu Quang,7 Dang Tien Truong,8 Van Huy Pham,9,* Vo Truong Nhu Ngoc,2 Thien Chu-Dinh,10,* and Kushi Kushekhar11

Abstract

Bone marrow mesenchymal stem/stromal cells (BMSCs), which are known as multipotent cells, are widely used in the treatment of various diseases via their self-renewable, differentiation, and immunomodulatory properties. In-vitro and in-vivo studies have supported the understanding mechanisms, safety, and efficacy of BMSCs therapy in clinical applications. The number of clinical trials in phase I/II is accelerating; however, they are limited in the size of subjects, regulations, and standards for the preparation and transportation and administration of BMSCs, leading to inconsistency in the input and outcome of the therapy. Based on the International Society for Cellular Therapy guidelines, the characterization, isolation, cultivation, differentiation, and applications can be optimized and standardized, which are compliant with good manufacturing practice requirements to produce clinical-grade preparation of BMSCs. This review highlights and updates on the progress of production, as well as provides further challenges in the studies of BMSCs, for the approval of BMSCs widely in clinical application.

PMID: 31973182
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان