سلول درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی التهاب عصبی مرتبط با آسیب مغزی اکتسابی را تسکین می دهد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

سکته ایسکمیک و آسیب ترومایی مغزی (TBI) دو مثال به طور ویژه شایع و هزینه بر از آسیب مغزی اکتسابی را شامل می شوند. بدنبال سکته یا آسیب ترومایی مغز، مرگ سلولی اولی و مرگ سلولی ثانویه دقیقا منجر به پیشرفت بیماری و بدتر شدن شرایط می شوند. شواهد موجود نشان می دهد که التهاب عصبی به طور گسترده ای تخریب ثانویه ساختار و عملکرد مغزی را افزایش می دهد. به دلیل ویژگی های تعدیل کنندگی و بازسازی کنندگی آن ها، پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان رویکردی امیدوار کننده برای درمان این بعد از پاتولوژی سکته و آسیب ترومایی مغز ظهور کرده است. در این مطالعه مروری، ما دسته بندی مرگ سلولی در آسیب مغزی اکتسابی را خلاصه می کنیم و نقش بارز التهاب را مورد بحث قرار می دهیم. در ادامه ما کارایی پیوند سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان (BM-MSCs) به عنوان درمانی برای این آسیب ها را در نظر می گیریم. در نهایت، ما مطالعات آزمایشگاهی و بالینی اخیر با استفاده از BM-MSCs پیوند شده به عنوان درمانی ضد التهابی و احیا کننده عصبی برای سکته و آسیب ترومایی مغز را مورد ارزیابی قرار می دهیم. کارآزمایی های بالینی پیوند BM-MSCs برای سکته و آسیب مغزی ترومایی از ویژگی های حفاظت کنندگی و بازسازی کنندگی آن ها حمایت می کند. تحقیقات بیشتری برای مقایسه بهتر بین کارآزمایی ها و نشان دادن این زمینه نوظهور از درمان های ترکیبی مبتنی بر سلول مورد نیاز است.

CNS Neurosci Ther. 2020 Jun; 26(6): 603–615.

Published online 2020 May 1. doi: 10.1111/cns.13378

Mesenchymal stem cell therapy alleviates the neuroinflammation associated with acquired brain injury

Brooke Bonsack, 1 Sydney Corey, 1 Alex Shear, 1 Matt Heyck, 1 Blaise Cozene, 1 Nadia Sadanandan, 1 Henry Zhang, 1 Bella Gonzales‐Portillo, 1 Michael Sheyner, 1 and Cesar V. Borlongan 1

Abstract

Ischemic stroke and traumatic brain injury (TBI) comprise two particularly prevalent and costly examples of acquired brain injury (ABI). Following stroke or TBI, primary cell death and secondary cell death closely model disease progression and worsen outcomes. Mounting evidence indicates that long‐term neuroinflammation extensively exacerbates the secondary deterioration of brain structure and function. Due to their immunomodulatory and regenerative properties, mesenchymal stem cell transplants have emerged as a promising approach to treating this facet of stroke and TBI pathology. In this review, we summarize the classification of cell death in ABI and discuss the prominent role of inflammation. We then consider the efficacy of bone marrow–derived mesenchymal stem/stromal cell (BM‐MSC) transplantation as a therapy for these injuries. Finally, we examine recent laboratory and clinical studies utilizing transplanted BM‐MSCs as antiinflammatory and neurorestorative treatments for stroke and TBI. Clinical trials of BM‐MSC transplants for stroke and TBI support their promising protective and regenerative properties. Future research is needed to allow for better comparison among trials and to elaborate on the emerging area of cell‐based combination treatments.

PMID: 32356605
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان