هیپوکسی پیری سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان را از طریق میکروبیوم روده ای تغییر یافته القا می کند

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

هیپوکسی مزمن سیستمیک، ویژگی بسیاری از بیماری ها است و ممکن است ارتباط بین مغز استخوان(BM) و میکروبیوم روده را تحت تاثیر قرار دهد. در این جا ما بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی سیناوتیک(CCHD) را آنالیز می کنیم که هیپوکسی مزمنی را تجربه می کنند و ارتباط بین سلول های بنیادی مغز استخوان(BMSCs) و میکروبیوم روده ای را تحت هیپوکسی سیستمیک نشان می دهند. ما پیری زودرس BMSCs و تجمع د-گالاکتوز غیر طبیعی را در بیماران مبتلا به CCHD مشاهده می کنیم. هیپوکسی که این بیماران تجربه می کنند منجر به تنوع تغییر یافته جمعیت های میکروبیوم روده ای می شود و با کاهش قابل توجه تعداد لاکتوباسیل و یک کاهش قابل توجه در مقادیر د-گالاکتوز تجزیه شده بوسیله آنزیم همراه است. تقویت کردن رت های هیپوکسی مزمن با لاکتوباسیل تجمع د-گالاکتوز را کاهش داد و BMSCs ناقص را احیا کرد. در مجموع، یافته های ما نشان می دهد که هیپوکسی مزمن، BMSCs را مستعد پیری زودرس می کند که این امر ممکن است به دلیل دیسبیوزیس روده ای و بنابراین تجمع القا شده د-گالاکتوز باشد.

Nat Commun . 2018 May 22;9(1):2020. doi: 10.1038/s41467-018-04453-9.

Hypoxia Induces Senescence of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells via Altered Gut Microbiota

Junyue Xing  1   2   3 Yongquan Ying  4 Chenxi Mao  5 Yiwei Liu  1   2 Tingting Wang  1   2 Qian Zhao  1 Xiaoling Zhang  1   2 Fuxia Yan  3 Hao Zhang  6   7   8

Abstract

Systemic chronic hypoxia is a feature of many diseases and may influence the communication between bone marrow (BM) and gut microbiota. Here we analyse patients with cyanotic congenital heart disease (CCHD) who are experiencing chronic hypoxia and characterize the association between bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) and gut microbiome under systemic hypoxia. We observe premature senescence of BMSCs and abnormal D-galactose accumulation in patients with CCHD. The hypoxia that these patients experience results in an altered diversity of gut microbial communities, with a remarkable decrease in the number of Lactobacilli and a noticeable reduction in the amount of enzyme-degraded D-galactose. Replenishing chronic hypoxic rats with Lactobacillus reduced the accumulation of D-galactose and restored the deficient BMSCs. Together, our findings show that chronic hypoxia predisposes BMSCs to premature senescence, which may be due to gut dysbiosis and thus induced D-galactose accumulation.

PMID: 29789585
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان