مزایای درمانی عدم وابسته به دوز پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان بعد از انفارکته میوکاردی در موش

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

جمعیت های سلولی متعدد مشتق از مغز استخوان نشان داده اند که دارای پتانسیل بازسازی کنندگی قلب هستند. در بین آن ها سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و هم چنین سلول های بنیادی مزانشیمی تکثیر شده در کشت که به صورت تازه جداسازی شده اند. به طور متناوب، بوسیله خالص سازی سلول های CD271+ مشتق از مغز استخوان، پیش سازهای مزانشیمی می توانند بدون کشت برون تنی غنی سازی شوند. با توجه به تعداد محدود سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان در دسترس، اثر دوز روی کارایی درمانی به طور ویژه ای مورد توجه است. بنابراین، در مطالعه پیش بالینی حاضر، ما سلول های بنیادی CD133+ و سلول های بنیادی CD271+ مشتق از مغز استخوان انسانی را در یک روش وابسته به دوز برای پتانسیل ترمیم قلبی شان سه هفته بعد از انفارکته میوکاردی(MI) مورد بررسی قرار دادیم. بهبودی عملکرد همودینامیک و هم چنین مدل سازی قلبی نشان داد که هیچ تفاوت درمانی بعد از پیوند 100 هزار و 500 هزار سلول بنیادی وجود ندارد. بنابراین، پیوند سودمند سلول های بنیادی بعد از انفارکته میوکاردی به طور گسترده ای مستقل از دوز سلولی است و تقویت سلول های بنیادی مضر در شرایط آزمایشگاهی به احتمال زیاد قابل اجتناب است.

Biomedicines . 2020 Jun 11;8(6):E157. doi: 10.3390/biomedicines8060157.

Dose-Independent Therapeutic Benefit of Bone Marrow Stem Cell Transplantation After MI in Mice

Nicole Zarniko  1 Anna Skorska  1   2 Gustav Steinhoff  1   2 Robert David  1   2 Ralf Gaebel  1   2

Abstract

Several cell populations derived from bone marrow (BM) have been shown to possess cardiac regenerative potential. Among these are freshly isolated CD133+ hematopoietic as well as culture-expanded mesenchymal stem cells. Alternatively, by purifying CD271+ cells from BM, mesenchymal progenitors can be enriched without an ex vivo cultivation. With regard to the limited available number of freshly isolated BM-derived stem cells, the effect of the dosage on the therapeutic efficiency is of particular interest. Therefore, in the present pre-clinical study, we investigated human BM-derived CD133+ and CD271+ stem cells for their cardiac regenerative potential three weeks post-myocardial infarction (MI) in a dose-dependent manner. The improvement of the hemodynamic function as well as cardiac remodeling showed no therapeutic difference after the transplantation of both 100,000 and 500,000 stem cells. Therefore, beneficial stem cell transplantation post-MI is widely independent of the cell dose and detrimental stem cell amplification in vitro can likely be avoided.

PMID: 32545336
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان