تزریق سلول های خون بند ناف اتولوگ در نوزادان زودرس به طور بی خطری مدت زمان حمایت تنفسی و مشکلات بالقوه زودرس بودن را کاهش می دهد

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

تولد زودرس و مشکلات آن، دلیل اصلی مرگ نوزادی است. مکانیسم های پاتولوژیک عمده دخیل در مشکلات زودرس بودن شامل اختلال در فرایندهای بلوغ طبیعی درون بافت های هدف است که بوسیله تولد زودرس مختل شده اند. خون بند ناف به عنوان یک منبع جدید و مطمئن سلول های بنیادی، ممکن است گزینه های جدید و امیدوار کننده ای را برای مهار مشکلات زودرس بودن ارائه دهد. این مطالعه آینده نگرانه، غیر تصادفی پلاسیبو با هدف بررسی اثر سلول های تک هسته ای خون بند ناف اتولوگ(ACBMNC) برای مهار مشکلات مربوط به زودرس بودن صورت گرفت. نوزادن زودرس کمتر از سن 35 هفته بارداری برای دریافت ACBMNC(50 میلیون سلول/کیلوگرم) به صورت درون سیاهرگی یا دریافت سالین طبیعی ظرف 8 ساعت بعد از تولد در نظر گرفته شدند. نرخ مشکلات زودرس بودن بین دو گروه مقایسه شد تا اثر استفاده از ACBMNC در کاهش مشکلات زودرس بودن نشان داده شود. 15 نوزاد زودرس تزریق ACBMNC را دریافت کردند و 16 نوزاد نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. زمانی که قبل از ترخیص نرخ مرگ و میر و مشکلات زودرس بودن مقایسه شد، تفاوت های قابل توجهی مشاهده نشد. با این حال، تزریق ACBMNC کاهش قابل توجهی در مدت زمان استفاده از تهویه مکانیکی(2/3 روز در برابر 41/3 روز، p=.028) و اکسیژن درمانی(3/5 روز در برابر 31/11 روز، p=.047) نشان داد. تزریق ACBMNC در کاهش مدت زمان حمایت تنفسی در نوزادان بسیار زودرس موثر بود. به دلیل تعداد محدود بیماران مطالعه شده، کارآزمایی های بالینی تصادفی قوی، برای تعریف بهینه کارایی آن ها مورد نیاز است.

Stem Cells Transl Med. 2020 Feb; 9(2): 169–176.

Published online 2019 Nov 8. doi: 10.1002/sctm.19-0106

Autologous cord blood cell infusion in preterm neonates safely reduces respiratory support duration and potentially preterm complications

Zhuxiao Ren, 1 Fang Xu, 1 Xiaoling Zhang, 1 Chunyi Zhang, 1 Jiayu Miao, 1 Xin Xia, 1 Mengmeng Kang, 1 Wei Wei, 2 Tianbao Ma, 2 Qi Zhang, 3 Lijuan Lu, 4 Jiying Wen, 4 Guocheng Liu, 4 Kaiyan Liu, 5 Qi Wang, 1 , 2 and Jie Yang 1

Abstract

Preterm birth and its complications are the leading cause of neonatal death. The main underlying pathological mechanisms for preterm complications are disruption of the normal maturation processes within the target tissues, interrupted by premature birth. Cord blood, as a new and convenient source of stem cells, may provide new, promising options for preventing preterm complications. This prospective, nonrandomized placebo controlled study aimed at investigating the effect of autologous cord blood mononuclear cells (ACBMNC) for preventing preterm associated complications. Preterm infants less than 35 weeks gestational age were assigned to receive ACBMNC (5 × 107 cells/kg) intravenous or normal saline within 8 hours after birth. Preterm complication rates were compared between two groups to demonstrate the effect of ACBMNC infusion in reducing preterm complications. Fifteen preterm infants received ACBMNC infusion, and 16 infants were assigned to the control group. There were no significant differences when comparing mortality and preterm complication rates before discharge. However, ACBMNC infusion demonstrated significant decreases in duration of mechanical ventilation (3.2 days vs 6.41 days, P = .028) and oxygen therapy (5.33 days vs 11.31 days, P = .047). ACBMNC infusion was effective in reducing respiratory support duration in very preterm infants. Due to the limited number of patients enrolled, powered randomized controlled trials are needed to better define its efficacy.

PMID: 31702120
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان