آنتی ژن لوکوسیت انسانی و سلول های قرمز خون زنده مانی سلول های CD34+ خون بند ناف را بعد از ذوب کردن تحت تاثیر قرار می دهند

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

پیوند سلول های پیش ساز خون ساز (HPC) یک گزینه درمانی برای بیماری های بدخیم و غیر بدخیم است. خون بند ناف (UCB) یک منبع مهم سلول های پیش ساز خون ساز و به طور عمده برای کودکان بیمار است. نشان داده شده است که تطابق آنتی ژن لوکوسیت انسانی(HLA) و دوز سلولی مهم تریم ویژگی های تاثیر گذار روی نتایج بالینی است. با این حال، تطابق خون بند ناف بوسیله رزولوشن پایین نوع HLA صورت می گیرد و نشان داده است که عدم تطابق مورد توجه قرار نگرفته اثری منفی روی پیوند می گذارد. از آن جایی که ما تفاوت هایی را در زنده مانی CD34+ ها بعد از ذوب کردن خون بند ناف مطابق برای دو بیمار مختلف مشاهده کردیم(p = 0.05)، ما یک ارتباط احتمالی را بین زنده مانی سلول های  CD34+  و HLA فرض کردیم. ما یک مدل خطی چند واریته را انجام دادیم(n = 67) که متشکل از متغیرهای پیش حفاظت انجمادی و رزولوشن بالای ژنوتیپ های HLA به طور مجزا بود. ما دریافتیم که پیش حفاظت انجمادی سلول های قرمز خونی، گرانولوسیت ها و تعداد سلول های CD34+ موجود اثر معناداری روی زنده مانی CD34+ و هم چنین HLA-B یا HLA-C (به ترتیب، R2 = 0.95, p = 0.01; R2 = 0.56, p = 0.007,) دارند. اگرچه HLA-B*40:02 ممکن است اثر منفیی روی زنده مانی سلولی CD34+ داشته باشد، حذف سلول های قرمز خونی به طور قابل توجهی آن را بهبود می بخشد.

Int J Mol Sci. 2019 Oct; 20(19): 4875.

Published online 2019 Sep 30. doi: 10.3390/ijms20194875

Human Leukocyte Antigen and Red Blood Cells Impact Umbilical Cord Blood CD34+ Cell Viability after Thawing

Diana Vanegas,1 Cristian-Camilo Galindo,1,† Iván-Aurelio Páez-Gutiérrez,1 Lorena-Xiomara González-Acero,1,‡ Pavel-Tiberio Medina-Valderrama,1 Juan-Camilo Lozano,1 Bernardo Camacho-Rodríguez,2 and Ana-María Perdomo-Arciniegas3,*

Abstract

Hematopoietic progenitor cell (HPC) transplantation is a treatment option for malignant and nonmalignant diseases. Umbilical cord blood (UCB) is an important HPC source, mainly for pediatric patients. It has been demonstrated that human leukocyte antigen (HLA) matching and cell dose are the most important features impacting clinical outcomes. However, UCB matching is performed using low resolution HLA typing and it has been demonstrated that the unnoticed mismatches negatively impact the transplant. Since we found differences in CD34+ viability after thawing of UCB units matched for two different patients (p = 0.05), we presumed a possible association between CD34+ cell viability and HLA. We performed a multivariate linear model (n = 67), comprising pre-cryopreservation variables and high resolution HLA genotypes separately. We found that pre-cryopreservation red blood cells (RBC), granulocytes, and viable CD34+ cell count significantly impacted CD34+ viability after thawing, along with HLA-B or -C (R2 = 0.95, p = 0.01; R2 = 0.56, p = 0.007, respectively). Although HLA-B*40:02 may have a negative impact on CD34+ cell viability, RBC depletion significantly improves it.

PMID: 31575081
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان