بازسازی استخوانی غضروفی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

استئوآرتریت(OA) یک بیماری مفصلی بزرگ است که در دوران میانسالی تا کهنسالی موجب افزایش نقایص یا معایب حرکتی می شود و با ناتوانایی هایی همراه است که به طور بالقوه ای کیفیت زندگی فرد را کاهش می دهند. اخیر، استراژی های جراجی برای بازسازی غضروف های مفصلی و استخوان زیر غضروفی برای استئوآرتریت و به منظور احیای ساختار و عملکرد مفصلی به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته اند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AT-MSCs)، که توانایی های پرتوانی و خود تکثیری را حفظ می کنند، اخیرا به عنوان ابزاری مفید برای بازسازی استخوانی غضروفی برای استئوآرتریت مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه مروری، مطالعات متعددی با توجه به اسفروئیدهای AT-MSCs، با داربست و سازه های سه بعدی بدون داربست تولید شده با استفاده از روش های mold و Kenzan برای بازسازی استخوانی غضروفی توصیف شده اند. ابتدا، مثال های متعددی از بازسازی غضروف مفصلی با استفاده از AT-MSCs معرفی می شود. دوم، مطالعات بازسازی استخوانی غضروفی(نه تنها غضروف بلکه استخوان زیر غضروفی) با استفاده از AT-MSCs توصیف می شود. سوم، مثال هایی ارائه می شود که به موجب آن ها اسفروئیدها با استفاده از AT-MSCs برای بازسازی غضروفی تولید می شوند. چهارم، بازسازی استخوانی غضروفی بدنبال ایمپلنت کردن اتولوگ سازه های سه بعدی بدون داربست AT-MSCs، ساخته شده با استفاده از روش های mold یا Kenzan، مورد توجه قرار گرفت. در نهایت، چشم اندازهای بازسازی استخواین درون غضروفی با استفاده از سازه های سه بعدی بدون داربست با استفاده از اسفروئیدهای AT-MSCs بحث می شود.

Int J Mol Sci . 2020 May 19;21(10):3589. doi: 10.3390/ijms21103589.

Osteochondral Regeneration Using Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells

Daiki Murata  1 Ryota Fujimoto  1   2 Koichi Nakayama  1

Abstract

Osteoarthritis (OA) is a major joint disease that promotes locomotor deficiency during the middle- to old-age, with the associated disability potentially decreasing quality of life. Recently, surgical strategies to reconstruct both articular cartilage and subchondral bone for OA have been diligently investigated for restoring joint structure and function. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (AT-MSCs), which maintain pluripotency and self-proliferation ability, have recently received attention as a useful tool to regenerate osteocartilage for OA. In this review, several studies were described related to AT-MSC spheroids, with scaffold and scaffold-free three-dimensional (3D) constructs produced using "mold" or "Kenzan" methods for osteochondral regeneration. First, several examples of articular cartilage regeneration using AT-MSCs were introduced. Second, studies of osteochondral regeneration (not only cartilage but also subchondral bone) using AT-MSCs were described. Third, examples were presented wherein spheroids were produced using AT-MSCs for cartilage regeneration. Fourth, osteochondral regeneration following autologous implantation of AT-MSC scaffold-free 3D constructs, fabricated using the "mold" or "Kenzan" method, was considered. Finally, prospects of osteochondral regeneration by scaffold-free 3D constructs using AT-MSC spheroids were discussed.

PMID: 32438742
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان