مهار خطر تومور مربوط به بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی پرتوان انسانی

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی جنینی پرتوان انسانی دو ویژگی خاص دارند: خودنوزایی و پرتوانی. درک ویژگی های سلول های بنیادی پرتوان و سلول های بنیادی بازبرنامه ریزی شده مهم است. یکی از مشکلات اصلی خطر تومورزایی سلول های بنیادی بازبرنامه ریزی شده است. برای درک فرایند تمایزی که به موجب آن ها سلول های بنیادی به سلول های سرطانی تبدیل می شوند، پژوهشگران سعی در شناسایی فاکتورهای کلیدی داشته اند تومورها را در انسان تولید می کنند. موثرترین روش برای مهار تومورزایی، حذف سلول های سرطانی طی بازبرنامه ریزی سلولی است. خطر تشکیل تومور به موتاسیون انکوژن ها و ژن های سرکوب کننده توموری طی تبدیل سلول های بنیادی به سلول های سرطانی و اثرات محیطی سلول های بنیادی پرتوان بستگی دارد. تشریح فرایند تنظیم اپی ژنتیکی و تنظیم کروماتین ممکن است برای بدست آوردن بازبرنامه صحیح سلولی بدون القای تشکیل تومور، برای ایجاد داروهای جدید برای درمان سرطان کمک کننده است. این مطالعه مروری روی خطر تشکیل تومور بوسیله سلول های بنیادی پرتوان و روی گزینه های درمانی احتمالی در صورت تشکیل تومور فوکوس می کند. تکنیک های بالقوه جدیدی که فرایندهای اپی ژنتیکی  و تنظیم کروماتین را هدف قرار می دهند، فرصت هایی را برای مدل سازی سرطان و کاربردهای بالینی پزشکی بازساختی ارائه می دهند.

J Exp Clin Cancer Res. 2020; 39: 100. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.1186/s13046-020-01584-0

Prevention of tumor risk associated with the reprogramming of human pluripotent stem cells

Kenly Wuputra,1,2 Chia-Chen Ku,1,2 Deng-Chyang Wu,2,3 Ying-Chu Lin,4 Shigeo Saito, 5,6 and Kazunari K. Yokoyama 1,2,5

Abstract

Human pluripotent embryonic stem cells have two special features: self-renewal and pluripotency. It is important to understand the properties of pluripotent stem cells and reprogrammed stem cells. One of the major problems is the risk of reprogrammed stem cells developing into tumors. To understand the process of differentiation through which stem cells develop into cancer cells, investigators have attempted to identify the key factors that generate tumors in humans. The most effective method for the prevention of tumorigenesis is the exclusion of cancer cells during cell reprogramming. The risk of cancer formation is dependent on mutations of oncogenes and tumor suppressor genes during the conversion of stem cells to cancer cells and on the environmental effects of pluripotent stem cells. Dissecting the processes of epigenetic regulation and chromatin regulation may be helpful for achieving correct cell reprogramming without inducing tumor formation and for developing new drugs for cancer treatment. This review focuses on the risk of tumor formation by human pluripotent stem cells, and on the possible treatment options if it occurs. Potential new techniques that target epigenetic processes and chromatin regulation provide opportunities for human cancer modeling and clinical applications of regenerative medicine.

PMID: 32493501
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان