نارسایی قلبی و سلول های بنیادی مزانشیمی چربی

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان نوعی سلول امیدوار کننده برای درمان نارسایی قلبی(HF) در نظر گرفته می شوند. به طور ویژه، سلول های بنیادی مزانشیمی در بافت چربی به عنوان یک ابزار درمانی موثر ارزیابی می شوند. با این حال، سلول های بنیادی مزانشیمی چربی، منبع اصلی تولید آدیپوسیت ها هستند و با چاقی به عنوان یک ریسک فاکتور مستقل برای نارسایی قلبی مرتبط هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی همه اجزای سیستم رنین-آنژیوتانسین(RAS) را بیان می کنند که نقش حیاتی در پاتوفیزیولوژی نارسایی قلبی بازی می کنند. RAS موضعی نیز چربی زایی سلول های بنیادی مزانشیمی را تنظیم می کند که نشان دهنده ارتباط بین سلول های بنیادی مزانشیمی-چربی زایی-چاقی و نارسایی قلبی است. این مطالعه شواهد ارتباط پیچیده بین نارسایی قلبی و سلول های بنیادی مزانشیمی چربی را مرور می کند و به بحث در مورد این امر می پردازد که چگونه این از این ارتباط به نفع نتایج درمانی برای نارسایی قلبی استفاده کند.

Trends Mol Med . 2020 Apr;26(4):369-379. doi: 10.1016/j.molmed.2020.01.003. Epub 2020 Feb 12.

Heart Failure and Adipose Mesenchymal Stem Cells

Kenichi Matsushita  1

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are considered a promising cell type for the treatment of heart failure (HF). In particular, MSCs in adipose tissue are being evaluated as an effective therapeutic tool. However, adipose MSCs are a major source of adipocyte generation and linked to obesity, which is an independent risk factor for HF. MSCs express all of the components of the renin-angiotensin system (RAS), which plays a pivotal role in the pathophysiology of HF. The local RAS also regulates MSC adipogenesis, indicating a connection between MSC-adipogenesis-obesity and HF. This review examines evidence of the complex relationship between HF and adipose MSCs and discusses how to explore this association for favorable therapeutic outcomes for HF.

PMID: 32277931
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان