سلول های بنیادی مزانشیمی-یک رابط تسریع کننده بین ایمنی ذاتی و اکتسابی در Covid-19

تاریخ انتشار: یکشنبه 08 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

اغلب بیماران آلوده به ویروس Covid-19، دوره آرام تا متوسطی از بیماری را نشان می دهند و به طور خود بخود بعد از 14 الی 20 روز بهبود می یابند. با این حال، حدود 15 درصد بیماران به مراحل پیشرفته بیماری می رسند و 5/2 درصد بیماران تسلیم این بیماری می شوند. اغلب بیماران مبتلا به اشکال شدید بیماری، گروه سنی سالخورده(بالای 65 سال) هستند که به چندین عارضه زمینه ای نیز مبتلا هستند. پاسخ های ایمنی القا شده بوسیله ویروس Covid-19، طی مرحله انکوباسیون و مراحل غیر شدید، نیازمند شروع اولیه یک پاسخ ایمنی سازشی خاص برای حذف ویروس و مهار پیشرفت به سمت مراحل شدید است. در بیماران با یک ایمنی اکتسابی یا سازشی مختل شده، پاسخ ایمنی ذاتی به دلیل فقدان فیدبک از سلول های ایمنی ذاتی به نوعی زیاده روی و مبالغه می شود. طوفان سیتوکینی حاصل مسئول آسیب ریوی شدید است که منجر به سندرم زجر تنقسی حاد مشاهده شده در بیماران مبتلا به Covid-19 می شود. مشخص شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی پاسخ های ایمنی بیش از حد فعال را سرکوب می کنند و موجب ترمیم و بازسازی بافت می شوند. این اثر تعدیل کننده ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی، پتانسیل مدیریت بیماران مبتلا به علایم شدید آلودگی به Covid-19 حاصل عملکرد نامناسب سیستم ایمنی اکتسابی را دارد.

Med Hypotheses . 2020 May 18;143:109845. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109845. Online ahead of print.

Mesenchymal Stem Cells -Bridge Catalyst Between Innte And Adaptive Immunity In Covid 19

Vishal Rao Us  1 Shalini Thakur  1 Jyothsna Rao  2 Gururaj Arakeri  3 Peter A Brennan  4 Sachin Jadhav  5 Mufti Suhail Sayeed  6 Gururaj Rao  2

Abstract

Majority of patients infected with the COVID 19 virus display a mild to moderate course of disease and spontaneously recover at 14 - 20 days,. However, about 15 % of patients progress to severe stages and 2.5% of these patients succumb to this illness. Most patients with severe disease belong to the elderly age group (< 65 years of age) and have multiple associated co-morbidities. The immune responses induced by the COVID 19 virus, during the incubation and non-severe stages, requires the early initiation of a specific adaptive immune response to eliminate the virus and prevent the progress to severe stages. In patients with a dysfunctional bridge adaptive immunity, the innate immune response becomes exaggerated due to the lack of feedback from the adaptive immune cells. The resultant cytokine storm is responsible for the severe lung injury leading to acute respiratory distress syndrome seen in COVID 19 patients. Mesenchymal stem cells are known to suppress overactive immune responses as well as bring about tissue regeneration and repair. This immuno-modulatory effect of MSCs could hold potential to manage a patient with severe symptoms of COVID 19 infection due to a dysfunctional adaptive immune system.

PMID: 32425307
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان