تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی برای مقابله با پنومونی ناشی از کروناویروس(COVID-19) امیدوار کننده نشان می دهد

تاریخ انتشار: یکشنبه 08 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

مطالعه جدیدی که در مجله Aging & Disease(پیری و بیماری) منتشر شده است گزارش کرده است که تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی با درجه بالینی به بیماران مبتلا به بیماری کروناویروس 2019(COVID-19) منجر به نتایج عملکردی بهبود یافته می شود(Leng et al., Aging Dis, 11:216-228, 2020). این مطالعه نشان داد که تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی یک رویکرد بی خطر و موثر برای درمان بیماران مبتلا به پنومونی COVID-19 از جمله بیماران کهنسالی است که پنومونی شدید را نشان می دهند. COVID-19 یک بیماری تنفسی حاد شدید ناشی از کروناویروس جدید به نام کروناویروس 2 سندرم تنفسی حاد شدید(SARS-CoV-2) است. در حال حاضر، درمان بیماران مبتلا به COVID-19، بویژه آن هایی که پنومونی شدید را نشان می دهند چالش برانگیز است زیرا دارو یا واکسن خاصی علیه SARS-CoV-2 در دسترس نیست. بنابراین، درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی را مهار می کند و ترمیم اندوژن را بوسیله بهبود ریز محیط ریوی بعد از آلودگی SARS-CoV-2 افزایش می دهند. با این حال، مطالعات دیگری در یک طیف بزرگ تر از بیماران برای تایید این مداخله درمانی مورد نیاز است.

Aging Dis . 2020 Mar 9;11(2):462-464. doi: 10.14336/AD.2020.0301. eCollection 2020 Apr.

Mesenchymal Stem Cell Infusion Shows Promise for Combating Coronavirus (COVID-19)- Induced Pneumonia

Ashok K Shetty  1

Abstract

A new study published by the journal Aging & Disease reported that intravenous administration of clinical-grade human mesenchymal stem cells (MSCs) into patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) resulted in improved functional outcomes (Leng et al., Aging Dis, 11:216-228, 2020). This study demonstrated that intravenous infusion of MSCs is a safe and effective approach for treating patients with COVID-19 pneumonia, including elderly patients displaying severe pneumonia. COVID-19 is a severe acute respiratory illness caused by a new coronavirus named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Currently, treating COVID-19 patients, particularly those afflicted with severe pneumonia, is challenging as no specific drugs or vaccines against SARS-CoV-2 are available. Therefore, MSC therapy inhibiting the overactivation of the immune system and promoting endogenous repair by improving the lung microenvironment after the SARS-CoV-2 infection found in this study is striking. Additional studies in a larger cohort of patients are needed to validate this therapeutic intervention further, however.

PMID: 32257554
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان