مسیر پیام رسانی خانواده TGFβ در تعیین سرنوشت سلول های بنیادی پرتوان و تراتوکارسینوما: تعادل بین خودنوزایی، تمایز و سرطان

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

فاکتورهای خانواده فاکتور رشد مبدل-β(TGFβ) اثرات پلیوتروفیک را القا می کنند و در تنظیم طبیعی ترین و بیماری زا ترین فرایندهای سلولی دخیل هستند. فعالیت شاخه های مختلفی از مسیرهای پیام رسانی خانواده TGFβ و ارتباط بین آن ها با سایر مسیرهای پیام رسانی تنظیم مناسب خودنوزایی، شروع تمایز و تخصصی شدن سلول های بنیادی پرتوان در مشتقات مختلف بافتی را کنترل می کند. مسیرها پیام رسانی خانواده TGFβ نقش حیاتی را در متعادل کردن فرایندهای پایه سلولی در سلول های بنیادی پرتوان و مشتقات آن ها بازی می کنند، هر چند اختلال در یکپارچگی ژنومی آن ها بازآرایی مجدد مسیرهای پیام رسانی را القا می کند و منجر به اختلال عملکردی و تغییر شکل بدخیم به سلول های بنیادی سرطانی می شود. بنابراین، شناسایی گره ها و اهداف حیاتی در آبشار تنظیمی فاکتورهای خانواده TGFβ و سایر مسیرهای پیام رسانی، و آنالیز بازآرایی های شبکه تنظیمی پیام طی گذار مرحله سلول های بنیادی و تعاملات، مباحث کلیدی برای درک مکانیسم های پایه زیست شناسی سلول های بنیادی و شروع و پیشرفت سرطان و هم چنین کاربردهای بالینی است. این مطالعه، پیشرفت های اخیر در درک ما از عملکردهای خانواده TGFβ در سلول های بنیدی پرتوان ذاتی و تحریک شده را به طور خلاصه بیان می کند و به بحث در مورد این امر می پردازد که چگونه این مسیرها در  اختلال در شبکه پیام رسانی سلول های بنیادی بدخیم تراتوکارسینوما با پتانسیل تمایزی مختل شده دخیل هستند.

Cells. 2019 Dec; 8(12): 1500.

Published online 2019 Nov 23. doi: 10.3390/cells8121500

TGFβ Family Signaling Pathways in Pluripotent and Teratocarcinoma Stem Cells’ Fate Decisions: Balancing Between Self-Renewal, Differentiation, and Cancer

Olga Gordeeva

Abstract

The transforming growth factor-β (TGFβ) family factors induce pleiotropic effects and are involved in the regulation of most normal and pathological cellular processes. The activity of different branches of the TGFβ family signaling pathways and their interplay with other signaling pathways govern the fine regulation of the self-renewal, differentiation onset and specialization of pluripotent stem cells in various cell derivatives. TGFβ family signaling pathways play a pivotal role in balancing basic cellular processes in pluripotent stem cells and their derivatives, although disturbances in their genome integrity induce the rearrangements of signaling pathways and lead to functional impairments and malignant transformation into cancer stem cells. Therefore, the identification of critical nodes and targets in the regulatory cascades of TGFβ family factors and other signaling pathways, and analysis of the rearrangements of the signal regulatory network during stem cell state transitions and interconversions, are key issues for understanding the fundamental mechanisms of both stem cell biology and cancer initiation and progression, as well as for clinical applications. This review summarizes recent advances in our understanding of TGFβ family functions in naїve and primed pluripotent stem cells and discusses how these pathways are involved in perturbations in the signaling network of malignant teratocarcinoma stem cells with impaired differentiation potential.

PMID: 31771212
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان