تنظیم میتوکندریایی سلول های بنیادی در هموستازی استخوان

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

میتوکندری به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی دخیل در هموستازی موجود شناخته می شود و به موجب آن تنظیم میتوکندریای سلول های بنیادی به طور فزاینده ای مهم شده است. استخوان به عنوان یک اندام منشا گرفته از متعهد شدن رده ای و برهمکنش های سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی خون ساز، اندامی را ارائه می کند که در آن لزوم تنظیم میتوکندریایی برای عملکرد سلول های بنیادی، سلامت اسکلتی، پیری و بیماری اخیرا کشف شده است. علاوه بر این، داروهای میتوکندریای بر مبنای تعدیل تخصصی شدن سلول های بنیادی ظهور کرده اند تا درمان های امیدوار کننده ای را برای مقابله با پیری و پاتولوژی استخوان ارائه دهند. در این جا ما اطلاعات جدید را با توجه به تنظیم میتوکندریایی سلول های بنیادی در هموستازی استخوانی مرور کنیم، دیدگاه های مکانیکی و هم چنین استراتژی های میتوکندریایی را برای تقویت بهبودی استخوان و بازسازی بافت نشان می دهیم.

rends Mol Med . 2020 Jan;26(1):89-104. doi: 10.1016/j.molmed.2019.04.008. Epub 2019 May 21.

Mitochondrial Regulation of Stem Cells in Bone Homeostasis

Chen-Xi Zheng  1 Bing-Dong Sui  1 Xin-Yu Qiu  1 Cheng-Hu Hu  2 Yan Jin  3

Abstract

Mitochondria have emerged as key contributors to the organismal homeostasis, in which mitochondrial regulation of stem cells is becoming increasingly important. Originated from mesenchymal stem cell (MSC) and hematopoietic stem cell (HSC) lineage commitments and interactions, bone is a representative organ where the mitochondrial essentiality to stem cell function has most recently been discovered, underlying skeletal health, aging, and diseases. Furthermore, mitochondrial medications based on modulating stem cell specification are emerging to provide promising therapies to counteract bone aging and pathologies. Here we review the cutting-edge knowledge regarding mitochondrial regulation of stem cells in bone homeostasis, highlighting mechanistic insights as well as mitochondrial strategies for augmented bone healing and tissue regeneration.

PMID: 31126872
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان