کاربرد پیش بالینی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

اگزوزوم ها نانو وزیکول های ترشح شده بوسیله تقریبا همه سلول ها هستند. اگزوزوم ها انتقال جانبی ماکرو مولکول های متنوع از جمله پروتئین های غیر ترشحی، کلاس های مختلف RNA، متابولیت ها و فاکتورهای مربوط به غشای لیپیدی که پیش از این تصور می شد بالفطره مربوط به خود سلول باشند را وساطت می کنند. به نظر می رسد که اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) به طور ویژع ای برای تقویت ریکاوری در مدل های مختلف بیماری سودمند باشند. امروزه بیش از 200 مطالعه پیش بالینی از درمان های مبتنی بر اگزوزوم ها در شماری از مدل های جانوری مختلف صورت گرفته است. برخلاف شمار رو به افزایش مطالعاتی که ویژگی های درمانی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی را گزارش کرده اند، مکانیسم عمل آن ها، کینتیک دارویی آن ها و تولید مقیاس پذیر آن ها به میزان بسیار زیادی ناشناخته باقی مانده است. در این جا ما روندهای جهانی مروبط به توسعه پیش بالینی درمان های مبتنی بر اگزوزوم مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی، از جمله ایمنی زایی، منبع اگزوزومی، روش های جداسازی، پراکنش زیستی و دسته های بیماری تست شده تا به امروز را مرور می کنیم. اگرچه داده های درون تنی ارزیابی کننده ویژگی های درمانی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی که تا به امروز منتشر شده اند امیدوار کننده بوده است، چندین سوال برجسته باقی مانده است که باید به آن ها پاسخ داده شود تا بررسی های پیش بالینی بیشتر را تضمین کند.

Stem Cells . 2020 Jan;38(1):15-21. doi: 10.1002/stem.3061. Epub 2019 Oct 1.

Preclinical Translation of Exosomes Derived From Mesenchymal stem/stromal Cells

Fanny M Elahi  1 D Gregory Farwell  2 Jan A Nolta  3 Johnathon D Anderson  2

Abstract

Exosomes are nanovesicles secreted by virtually all cells. Exosomes mediate the horizontal transfer of various macromolecules previously believed to be cell-autonomous in nature, including nonsecretory proteins, various classes of RNA, metabolites, and lipid membrane-associated factors. Exosomes derived from mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) appear to be particularly beneficial for enhancing recovery in various models of disease. To date, there have been more than 200 preclinical studies of exosome-based therapies in a number of different animal models. Despite a growing number of studies reporting the therapeutic properties of MSC-derived exosomes, their underlying mechanism of action, pharmacokinetics, and scalable manufacturing remain largely outstanding questions. Here, we review the global trends associated with preclinical development of MSC-derived exosome-based therapies, including immunogenicity, source of exosomes, isolation methods, biodistribution, and disease categories tested to date. Although the in vivo data assessing the therapeutic properties of MSC-exosomes published to date are promising, several outstanding questions remain to be answered that warrant further preclinical investigation.

PMID: 31381842
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان