فیبروبلاست های مرتبط با سرطان در تومورهای دسموپلاستیک: نقش نوظهور اینتگرین ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

ریز محیط تومور(TME) یک شبکه پیچیده از ماکرو مولکول های ماتریکس خارج سلولی(ECM) است که مملو از مجموعه از سلول ها از جمله فیبروبلاست های مربوط به سرطان(CAFs)، سلول های عضلات صاف مرتبط با عروق خونی، پری سیت ها، سلول های اندوتلیالی، سلول های بنیادی مزانشیمی و انواع سلول های ایمنی است. در تومورها هموستازی که سنتز و ترن آور ماتریکس خارج سلولی را مدیریت می کند مختل می شود و منجر به تشکیل عروق خونی غیر طبیعی و تجمعات کلاژن فیبریلار اضافی با سفتی و سازماندهی متفاوت می شود. هموستازی مختل شده ماتریکس خارج سلولی موجب انواع جدیدی از برهمکنش های پاراکرین، سلول-سلول و سلول-ماتریکس خارج سلولی می شود که عواقب زیادی برای رشد تومور، رگزایی، متاستاز، سرکوب ایمنی و مقاومت به درمان می شود. فیبروبلاست های مرتبط با سرطان(CAFs) به عنوان تولید کننده اصلی ماتریکس خارج سلولی و سیگنال های پاراکرین، سلول مرکزی این وقابع است. در حالی که پیام رسانی پاراکرین به طور گسترده ای در در قالب برهمکنش های تومور-استروما مطالعه شده است، ذات برهمکنش های بی شمار سلول-ماتریکس خارج سلولی میانجی شونده با اینتگرین که در ریز محیط توموری رخ می دهد ناشناخته باقی مانده است. در این مطالعه مروری ما نقش برهمکنش های بالقوه و شناخته شده CAF در ریز محیط توموری را هم در مورد تومورزایی و هم وقایع القا شوند به مقاومت شیمیایی و با فوکوس ویژه روی زمینه برهمکنش ها در سرطان های سینه، ریه و پانکراس دسموپلاستیک بحث کرده و تشریح می کنیم. به عنوان یک مثال از نوع عملکرد گیرنده اینتگرین کلاژن استرومایی، ما دانسته های موجود در مورد نقش اینتگرین های بیان شده بوسیله CAF در این سه نوع تومور را خلاصه می کنیم.

Semin Cancer Biol . 2020 May;62:166-181. doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.004. Epub 2019 Aug 12.

Cancer-associated Fibroblasts in Desmoplastic Tumors: Emerging Role of Integrins

Cédric Zeltz  1 Irina Primac  2 Pugazendhi Erusappan  3 Jahedul Alam  4 Agnes Noel  2 Donald Gullberg  5

Abstract

The tumor microenvironment (TME) is a complex meshwork of extracellular matrix (ECM) macromolecules filled with a collection of cells including cancer-associated fibroblasts (CAFs), blood vessel associated smooth muscle cells, pericytes, endothelial cells, mesenchymal stem cells and a variety of immune cells. In tumors the homeostasis governing ECM synthesis and turnover is disturbed resulting in abnormal blood vessel formation and excessive fibrillar collagen accumulations of varying stiffness and organization. The disturbed ECM homeostasis opens up for new types of paracrine, cell-cell and cell-ECM interactions with large consequences for tumor growth, angiogenesis, metastasis, immune suppression and resistance to treatments. As a main producer of ECM and paracrine signals the CAF is a central cell type in these events. Whereas the paracrine signaling has been extensively studied in the context of tumor-stroma interactions, the nature of the numerous integrin-mediated cell-ECM interactions occurring in the TME remains understudied. In this review we will discuss and dissect the role of known and potential CAF interactions in the TME, during both tumorigenesis and chemoresistance-induced events, with a special focus on the "interaction landscape" in desmoplastic breast, lung and pancreatic cancers. As an example of the multifaceted mode of action of the stromal collagen receptor integrin α11β1, we will summarize our current understanding on the role of this CAF-expressed integrin in these three tumor types.

PMID: 31415910
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان