سلول های چربی مغز استخوان-برهمکنش های سلولی و تغییرات با چاقی

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

مغز استخوان از نظر فضایی یک نیچ محدود شده و خانه سلول های رده خون ساز و مزانشیمی در یک وضعیت متعهدانه سلسله مراتبی است. اگرچه سلول ها درون این  نیچ بسیار متمرکز شده اند اما در معرض تنظیم بوسیله تغییرات محیطی و/یا خونی از طریق رگزایی های گسترده قرار دارند. آدیپوسیت های مغز استخوان مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی که زمانی به عنوان پر کننده های فضای مغز استخوان شناخته می شدند، جمعیتی ناهمگون هستند. این سلول ها درون نیچ های مجزای درون مغز استخوان قرار گرفته اند و با سلول های مجاور مانند پیش سازهای خون ساز و سلول های متعهد شده برهمکنش می کنند. در این زمینه سلولی متنوع، آدیپوسیت های مغز استخوان تصمیم متعهد شدن و انتخاب روده سلولی را بوسیله برهمکنش با سلول های بنیادی و پیش ساز تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، آدیپوسیت های مغز استخوان به تغییرات محیطی مانند چاقی از طریق متحمل شدن هایپرتروفی، هایپرپلازی و یا تطبیق مشخصه هایی شبیه با آدیپوسیت های قهوه ای، بژ و سفید پیرامونی پاسخ می دهند. در این جا، ما یافته های اخیر و مفاهیم در مورد اثر آدیپوسیت ها روی رده های خون ساز و سایر سلول ها درون نیچ را مرور می کنیم. ما به بحث می پردازیم که چگونه تغییرات در سیگنال های موضعی، سیستمیک، سلولی و ترشح شده روی تکثیر، تمایز و متعهد شدن رده ای سلول های بنیادی مزانشیمی اثر می گذارد. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که آدیپوسیت های مغز استخوان ممکن است واسطه های انتقال سیگنال های محیطی برای تاثیر گذاری روی بقا، تکثیر و تمایز ترجیحی سلول های خون ساز باشند.

J Cell Sci . 2020 Mar 6;133(5):jcs238394. doi: 10.1242/jcs.238394.

Bone Marrow Adipose Cells - Cellular Interactions and Changes With Obesity

Parastoo Boroumand  1   2 Amira Klip  3   2

Abstract

The bone marrow is a spatially restricted niche, housing cells of the hematopoietic and mesenchymal lineages in various hierarchical commitment states. Although highly localized, cells within this niche are also subject to regulation by environmental and/or circulatory changes through extensive vascularization. Bone marrow adipocytes, derived from mesenchymal stem cells and once known as marrow space fillers, are a heterogeneous population. These cells reside in distinct niches within the bone marrow and interact with proximal cells, such as hematopoietic precursors and lineage-committed cells. In this diverse cellular milieu, bone marrow adipocytes influence commitment decisions and cellular lineage selection by interacting with stem and progenitor cells. In addition, bone marrow adipocytes respond to environmental changes, such as obesity, by undergoing hypertrophy, hyperplasia or adoption of characteristics resembling those of peripheral brown, beige or white adipocytes. Here, we review recent findings and concepts on the influence of bone marrow adipocytes on hematopoietic and other cellular lineages within this niche. We discuss how changes in local, systemic, cellular and secreted signals impact on mesenchymal stem cell expansion, differentiation and lineage commitment. Furthermore, we highlight that bone marrow adipocytes may be intermediaries conveying environmental cues to influence hematopoietic cellular survival, proliferation and preferential differentiation.

PMID: 32144195
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان