سلول های بنیادی اسکلتی صفحه رشد و گذار آن ها از غضروف به استخوان

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

صفحه رشد یک جزء ضروری تکوین استخوان درون غضروفی است. صفحه رشد و ساختار در برگیرنده آن (پری کندریوم) حاوی منبعی از سلول های بنیادی اسکلتی(SSCs) و سلول های پیش ساز است که قویا در تکوین استخوان مشارکت می کنند. مطالعات درون تنی ردیابی رده ای اخیر با استفاده از مدل های ژنتیکی موشی، دیدگاه های قابل توجهی را در مورد تنوع و همه کاره بودن این جمعیت های سلول های بنیادی و پیش ساز اسکلتی ارائه داده اند و به طور ویژه اهمیت تبدیل شدن از غضروف به استخوان را نشان داده اند. کندروسیت ها و سلول های پیرامون غضروفی دو قلو های جدانشدنی هستند که از متراکم شدن سلول های مزانشیمی تمایز نیافته طی مرحله جنینی تکوین یافته اند، هر چند این سلول های از نظر ریختی و عملکردی مجزا هستند اما در نهایت هدف مشابهی را دنبال می کنند که ساختن استخوان های قوی تر و بزرگ تر است. حتی در مرحله بعد از تولد، زیر مجموعه کوچکی از کندروسیت های صفحه رشد می توانند به استئوبلاست ها و سلول های استرومایی مغز استخوان تبدیل شوند که تا حدی بوسیله نوع منحصربفرد سلول های بنیادی اسکلتی حفظ شده در ناحیه استراحت صفحه رشد ایجاد می شود که به خودنوزایی خود در طولانی مدت ادامه می دهند. در این جا، ما جمعیت های متنوع سلول های بنیادی و پیش ساز در صفحه رشد و پری کندریوم و گذار آن ها از غضروف به استخوان را مورد بحث قرار می دهیم.

Bone . 2020 Jul;136:115359. doi: 10.1016/j.bone.2020.115359. Epub 2020 Apr 7.

Growth Plate Skeletal Stem Cells and Their Transition From Cartilage to Bone

Yuki Matsushita  1 Wanida Ono  1 Noriaki Ono  2

Abstract

The growth plate is an essential component of endochondral bone development. Not surprisingly, the growth plate and its surrounding structure, the perichondrium, contain a wealth of skeletal stem cells (SSCs) and progenitor cells that robustly contribute to bone development. Recent in vivo lineage-tracing studies using mouse genetic models provide substantial insight into the diversity and versatility of these skeletal stem and progenitor cell populations, particularly shedding light on the importance of the transition from cartilage to bone. Chondrocytes and perichondrial cells are inseparable twins that develop from condensing undifferentiated mesenchymal cells during the fetal stage; although morphologically and functionally distinct, these cells ultimately serve for the same goal, that is, to make bone bigger and stronger. Even in the postnatal stage, a small subset of growth plate chondrocytes can transform into osteoblasts and marrow stromal cells; this is in part fueled by a unique type of SSCs maintained in the resting zone of the growth plate, which continue to self-renew for the long term. Here, we discuss diverse skeletal stem and progenitor cell populations in the growth plate and the perichondrium and their transition from cartilage to bone.

PMID: 32276155
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان