اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی: یک شمشیر دو لبه در درمان سرطان

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های استرومایی چند توان در بافت های بالغ مختلف هستند. مطالعات متعدد نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی اگزوزوم هایی را ترشح کنند که به عنوان یک واسطه در نیج توموری عمل می کنند و نقش های متعددی را در تومورزایی، رگزایی و متاستاز بازی می کنند. برعکس، مطالعاتی هستند که از اثرات سرکوب کننده توموری اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی حمایت می کنند. بنابراین، ارتباط دقیق اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های توموری هنوز مورد شک است. این مطالعه در صدد بود که اطلاعات موجود در مورد اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در تحقیقات سرطان را نشان دهند و همچنین رویکردهای موجود برای استفاده از اگزوزوم های مدیفه شده به عنوان پلت فرمی برای استراتژی های درمانی در سرطان را نیز نشان دهد.

Int J Nanomedicine . 2019 Apr 23;14:2847-2859. doi: 10.2147/IJN.S200036. eCollection 2019.

Mesenchymal Stem Cell Exosomes: A Two-Edged Sword in Cancer Therapy

Faezeh Vakhshiteh  1 Fatemeh Atyabi  1   2 Seyed Nasser Ostad  3

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent stromal cells present in various adult tissues. Several studies suggest that  MSCs secrete exosomes that perform as mediators in the tumor niche and play several roles in tumorigenesis, angiogenesis, and metastasis. In contrast, there are other studies supporting the tumor-suppressing effects of MSC-derived exosomes. Therefore, the exact association of MSC exosomes and tumor cells remains open to debate. This review aimed to demonstrate the present knowledge of MSC-derived exosomes in cancer research and to illustrate current approaches to make use of modified exosomes as a platform in therapeutic strategies in cancer.

PMID: 31114198
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان