اگزوزوم های مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی: یک گزینه درمانی امیدوارکننده برای پرداختن به بیماریهای خود ایمنی

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی نانوذراتی با واکنش سیستم ایمنی پایین هستندکه حاوی فاکتورهای تنظیم کننده سیستم ایمنی بی شمار بوده و مشابه با سایر اگزوزوم ها، قادر به عبور از مرزهایی مانند سد خونی مغزی (BBB) می باشند. شواهد حاصل از مطالعات حیوانی نشان داده است كه اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی ، به عنوان یك روش درمانی جدید، می توانند توانایی خود تحملی را بدون عوارض جانبی گزارش شده برای سایر درمان ها القا کنند. بنابراین، کاربردهای درمانی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشرفت های اساسی در زمینه بیماریهای خود ایمنی نقش دارند. در اینجا ، ما به طور خلاصه ویژگی های بیولوژیکی اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی را شرح می دهیم و نتایج تایید شده آزمایشات را برای اهداف درمانی بیماری خود ایمنی بررسی می کنیم.
Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes: A Promising Therapeutic Ace Card to Address Autoimmune Diseases
Abstract
With the development of novel treatments for autoimmune disorders, it has become a popular research focus which mesenchymal stem cells (MSCs) have the capacity to counteract with autoimmune diseases progression. One of the underlying mechanisms behind their activities is the release of extracellular vesicles especially exosomes. MSC-derived exosomes are hypoimmunogenic nanocarriers which contain numerous immunoregulatory factors and similar to other exosomes, are able to pass through boundaries like the blood-brain barrier (BBB). Accumulating evidence provided by animal studies has demonstrated that MSC-derived exosomes, as a novel therapy, can re-induce self-tolerance, without subsequent complications reported for other treatments. Therefore, therapeutic applications of MSC-derived exosomes are contributing to core advances in the field of autoimmune diseases. Here, we briefly describe the biological characteristics of MSC-derived exosomes and review the experimentally verified outcomes for autoimmune disease therapy purposes.
PMID: 31887849
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان