زیست شناسی ، عملکرد و کاربردهای زیست پزشکی اگزوزوم ها

تاریخ انتشار: پنجشنبه 02 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
چکیده
مطالعه وزیکول های خارج سلولی (EVs) پتانسیل شناسایی مکانیسم های سلولی و مولکولی ناشناخته را در ارتباطات بین سلولی و هموستاز اندام ها و بیماریها داراست. اگزوزومها ، با قطر متوسط 100 نانومتر ، زیر مجموعه ای از وزیکول های خارج سلولی هستند. منشأ پیدایش اگزوزوم ها در اندوزوم ها است و برهم کنش های بعدی با سایر وزیکول های داخل سلولی و اندامک ها، محتوای نهایی اگزوزوم ها را تولید می کند. ترکیبات متنوع آنها شامل اسیدهای نوکلئیک ، پروتئین ها ، لیپیدها ، آمینو اسیدها و متابولیت ها است که منعکس کننده منشاء سلولی آنهاست. در بیماری های مختلف ، اگزوزوم ها دریچه ای را به حالت های سلولی یا بافتی تغییر یافته ارائه می دهند و تشخیص آنها در مایعات بیولوژیکی مستلزم یک مطالعه تشخیصی چند جزئی است. تبادل موثر ترکیبات سلولی از طریق اگزوزوم ها می تواند استفاده کاربردی آنها را در طراحی درمان های مبتنی بر اگزوزوم نشان دهد.
The Biology , Function , and Biomedical Applications of Exosomes
Abstract
The study of extracellular vesicles (EVs) has the potential to identify unknown cellular and molecular mechanisms in intercellular communication and in organ homeostasis and disease. Exosomes, with an average diameter of ~100 nanometers, are a subset of EVs. The biogenesis of exosomes involves their origin in endosomes, and subsequent interactions with other intracellular vesicles and organelles generate the final content of the exosomes. Their diverse constituents include nucleic acids, proteins, lipids, amino acids, and metabolites, which can reflect their cell of origin. In various diseases, exosomes offer a window into altered cellular or tissue states, and their detection in biological fluids potentially offers a multicomponent diagnostic readout. The efficient exchange of cellular components through exosomes can inform their applied use in designing exosome-based therapeutics.
PMID: 32029601
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان