اگزوزوم های حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به عنوان درمانی برای COVID-19 شدید

تاریخ انتشار: پنجشنبه 02 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
این مطالعه کوهورت غیر تصادفی آینده نگر ، ایمنی و اثربخشی اگزوزوم های (ExoFloTM) حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان آلوژنیک را به عنوان درمانی برای COVID-19 شدید نشان می دهد. در آوریل 2020 ، ExoFlo به 24 بیمار با واکنش های زنجیره ای پلیمراز مثبت SARS-CoV-2 که همگی آنها علائم COVID-19 شدید و همچنین سندرم پریشانی حاد متوسط تا شدید تنفسی را داشتند در یک مرکز بیمارستانی تزریق شد. بیماران یک دوز 15 میلی لیتری داخل وریدی ExoFlo را دریافت کردند و از نظر ایمنی و کارآیی از روزهای 1 تا 14 بعد از درمان ارزیابی شدند. تمام نقاط پایانی ایمنی بدون هیچ گونه عارضه جانبی طی 72 ساعت پس از تزریق ExoFlo مشاهده شد. میزان بقا 83٪ بود. درمجموع ، 17 نفر از 24 بیمار (71٪) بهبود یافتند ، 3 نفر از 24 بیمار (13٪) گرچه وضعیت با ثباتی داشتند همچنان بیمار بودند و 4 نفر از 24 بیمار (16٪) به دلایل غیرمرتبط به درمان فوت شدند. به طور کلی ، پس از یک بار درمان ، وضعیت کلینیکی و اکسیژن رسانی بیماران با افزایش 192درصدی نسبت فشار متوسط اکسیژن شریانی به کسری با الهام از اکسیژن (PaO2 / FiO2) ((P <0.001) بهبود یافت. مقادیر آزمایشگاهی پیشرفت چشمگیری را در تعداد مطلق نوتروفیلها (میانگین کاهش 32٪ ( (P <0.001 و لنفوپنی با میانگین افزایش تعداد لنفوسیتهای CD8 + CD3+ و CD4 + به 46٪ (P <0.05) ، 45٪(P <0.05) و 46٪ (P <0.001) به ترتیب نشان داد. به همین ترتیب واکنشگرهای فاز حاد با میانگین کاهش پروتئین واکنشی C ، فریتین و دیمر- D به 77٪ (P <0.001) ، 43% (P <0.001)و 42٪ (P <0.05) به ترتیب، کاهش یافتند. در خاتمه ، با توجه به پروفایل ایمنی ، توانایی بازگرداندن اکسیژن رسانی ، مهار جریان سیتوکینی و بازگرداندن سیستم ایمنی ، ExoFlo یک کاندیدای درمانی امیدوارکننده برای COVID-19 شدید است. در آینده آزمایشات کنترل شده تصادفی (RCTs) برای تعیین پتانسیل درمانی ExoFlo مورد نیاز است.
Exosomes Derived From Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells as Treatment for Severe COVID-19
Abstract
This prospective nonrandomized open-label cohort study addresses the safety and efficacy of exosomes (ExoFlo™) derived from allogeneic bone marrow mesenchymal stem cells as treatment for severe COVID-19. During April 2020, ExoFlo was provided to 24 SARS-CoV-2 polymerase chain reaction-positive patients at a single hospital center, all of whom met criteria for severe COVID-19 as well as moderate-to-severe acute respiratory distress syndrome. Patients received a single 15 mL intravenous dose of ExoFlo and were evaluated for both safety and efficacy from days 1 to 14 post-treatment. All safety endpoints were met with no adverse events observed within 72 h of ExoFlo administration. A survival rate of 83% was observed. In total, 17 of 24 (71%) patients recovered, 3 of 24 (13%) patients remained critically ill though stable, and 4 of 24 (16%) patients expired for reasons unrelated to the treatment. Overall, after one treatment, patients' clinical status and oxygenation improved with an average pressure of arterial oxygen to fraction of inspired oxygen ratio (PaO2/FiO2) increase of 192% (P < 0.001). Laboratory values revealed significant improvements in absolute neutrophil count [mean reduction 32% (P value <0.001)] and lymphopenia with average CD3+, CD4+, and CD8+ lymphocyte counts increasing by 46% (P < 0.05), 45% (P < 0.05), and 46% (P < 0.001), respectively. Likewise, acute phase reactants declined, with mean C-reactive protein, ferritin, and D-dimer reduction of 77% (P < 0.001), 43% (P < 0.001),
and 42% (P < 0.05), respectively. In conclusion, owing to its safety profile, capacity to restore oxygenation, downregulate cytokine storm, and reconstitute immunity, ExoFlo is a promising therapeutic candidate for severe COVID-19. Future randomized controlled trials (RCTs) are needed to determine ExoFlo therapeutic potential.
PMID: 32380908
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان