درمان COVID-19: تحقیقات و آزمایش های زیاد ، اما فشنگ های جادویی کم در برابر ویروس کرونا SARS-CoV-2

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
ویروس جدید جنس کروناویروسβ- ، SARS-CoV-2 ، عامل ایجاد کننده بیماری کروناویروس-2019 (COVID-19) بوده و در حال برد مسابقه شطرنج مشهور از همه بازیکنان ، از جمله پزشکان ، آسیب شناسان ، ، دانشمندان ، اقتصاددانان ، ورزشکاران و سیاستمداران به طور همزمان می باشد. شیوع COVID-19 سلامت عمومی را به طور جدی تهدید کرده است و آسیب پذیرترین افراد را کشته و باعث وحشت عمومی شده است. برای متوقف کردن این بیماری ، درمان های مؤثر (یعنی داروها ، واکسنها ، عناصر محافظت شخصی و غیره) ضروری است. متأسفانه در حال حاضر ، هیچ روش درمانی مشخص تایید شده ای (از جمله داروهای ضد ویروسی ، عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی و واکسن ها) برای درمان عفونت های کورونا ویروس در دسترس نیستند، و این امر نشان دهنده نیاز فوری به درمان های هدفمند برای SARS-CoV-2 است. در این مطالعه ، چهارده داروی کوچک مولکول موجود و یا داروهای آزمایشی موجود توسط متخصصان انتخاب و از منظر دسترسی زیستی طبق قوانین لیپینسکی-وبر و ارزیابی توصیف کننده های فیزیکوشیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه کشف مشابهت های الگوی انتخابی و ویژگی های خاصی است که می تواند برای بهینه سازی داروهای ضد ویروسی ، داروی ترکیبی یا طراحی داروی ضد ویروسی جدید مفید باشد.

COVID-19 treatment: Much research and testing, but far, few magic bullets against SARS-CoV-2 coronavirus
Vladimir V. Kouznetsov
Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer
The new virus of the of β-Coronaviruses genus, SARS-CoV-2, is the causative agent of coronavirus disease-2019 (COVID-19) and is winning a proverbial chess match against all players simultaneous, including physicians, clinicians, pathologists, doctors, scientists, economists, athletes and politicians. The COVID-19 outbreak has seriously threatened public health, killing the most vulnerable persons and causing general panic. To stop this disease, effective remedies (i.e., drugs, vaccines, personal protection elements, etc.) are urgently required. Unfortunately, no registered specific therapies (including antiviral therapies, immune-modulating agents and vaccines) are currently available to treat coronavirus infections, highlighting an urgent need for therapeutics targeting SARS-CoV-2. In this work, fourteen existing small molecule drugs or/and experimental drugs selected by experts and examined from the point of view of bioavailability via the Lipinski-Veber rules and assessment of their physicochemical descriptors. The aim of this study is to discover selected pattern similarities and peculiar characteristics that could be useful for antiviral drug optimization, drug combination or new antiviral agent design.
PMID: 7362854
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان