نقش سلولهای اندوتلیال ریز عروقی در تکثیر ، مهاجرت و چسبندگی سلولهای بنیادی خونساز

تاریخ انتشار: چهارشنبه 08 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
زمينه و هدف:
مطالعه حاضر به بررسي تاثير سلول هاي اندوتليال ريز عروقي (MECs) بر كموتاكسي ، چسبندگي و تکثير سلول هاي بنيادي خون ساز مغز استخوان HSCs)) در خارج بدن پرداخته است.
مواد و روش ها: سلول هاي اندوتليال ريز عروقي از بافت ریه موش های نژاد C57BL / 6 جمع آوری شدند و سلول هاي بنيادي خون ساز بوسیله بیدهای ایمنو مگنتی از مغز استخوان موش های GFP جداسازی شدند. MECs و HSC بصورت تماس مستقیم سلول با سلول یا تماس غیرمستقیم در سیستم Transwell برای اندازه گیری کموتاکسی و چسبندگی MEC به HSC هم کشتی داده شدند. نتایج آزمایش نشان می دهد که میزان نفوذ HSC ها از محفظه فوقانی ترانسول به محفظه پایینی درگروه هم کشتی داده شده به طور معنی داری بیشتر از گروه کشت منفرد HSC بود. همچنین ، همه HSCs در گروه هم کشتی طی 24 ساعت چسبیده بودند، و گروه هم کشتی با تماس مستقیم سلول-سلول بالاترین میزان تکثیر را داشتند. تعداد HSC با سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و فاکتور مشتق شده از سلول استرومای -1 (SDF-1) در مایع رویی محیط کشت ارتباط داشت.
نتیجه گیری: مطالعه ما گزارش می دهد که MEC باعث افزایش کموتاکسی ، چسبندگی و تکثیر HSC می شود که ممکن است مربوط به سیتوکین های SDF-1 و VEGF باشد که توسط MEC ترشح می شوند و بنابراین MEC باعث افزایش تکثیر HSC از طریق تماس سلول به سلول می شوند. مطالعه حاضر تأثیر MEC را بر HSC ها نشان داده و مبنا و راهنمایی برای تکثیر مؤثر HSCs در خارج بدن فراهم می کند.
Role of microvascular endothelial cells on proliferation, migration and adhesion of hematopoietic stem cells
Fanli Lin, Shuyue Wang, Hao Xiong, Yang Liu, Xiaoming Li, and Chunlan Huang
Background: The present study investigated the effects of microvascular endothelial cells (MECs) on the chemotaxis, adhesion and proliferation of bone marrow hematopoietic stem cells (HSCs) ex vivo. Methods and Results: MECs were collected from the lung tissue of C57BL/6 mice, and HSCs were isolated with immunomagnetic beads from bone marrow of GFP mice. MECs and HSCs were co-cultured with or without having direct cell–cell contact in Transwell device for the measurement of chemotaxis and adhesion of MECs to HSCs. Experimental results indicate that the penetration rate of HSCs from the Transwell upper chamber to lower chamber in ‘co-culture’ group was significantly higher than that of ‘HSC single culture’ group. Also, the HSCs in co-culture group were all adherent at 24 h, and the co-culture group with direct cell–cell contact had highest proliferation rate. The HSC number was positively correlated with vascular endothelial growth factor (VEGF) and stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) levels in supernatants of the culture. Conclusions: Our study reports that MECs enhance the chemotaxis, adhesion and proliferation of HSCs, which might be related to cytokines SDF-1 and VEGF secreted by MECs, and thus MECs enhance the HSC proliferation through cell–cell contact. The present study revealed the effect of MECs on HSCs, and provided a basis and direction for effective expansion of HSCs ex vivo.
PMID: 32154555
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان