اگزوزومهای مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی / استرومایی برای درمانهای تعدیل سیستم ایمنی و بازسازی پوست

تاریخ انتشار: چهارشنبه 08 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
اگزوزوم ها وزیکول هایی با اندازه نانو هستند که به عنوان واسطه ای برای ارتباطات سلول به سلول عمل می کنند. اگزوزوم ها با استفاده از ترکیبات منحصر بفرد اسیدهای نوکلئیک، پروتئین ها و لیپیدها که بازتاب کننده ویژگی های سلولهای سازنده هستند، می توانند به عنوان درمان بدون سلول مورد استفاده قرار گیرند. در میان اگزوزوم های بدست آمده از منابع مختلف سلولی ، اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی (اگزوزومهای MSC) به دلیل عملکردهای تعدیل کننده سیستم ایمنی و ترمیمی خود مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. در واقع ، بسیاری از مطالعات اثرات ضد التهابی ، ضد پیری و ترمیمی زخم اگزوزومهای MSC را در مدلهای مختلف آزمایشگاهی و داخل بدن نشان داده اند. علاوه براین ، پیشرفت های اخیر در زمینه زیست شناسی اگزوزوم ها ، ایجاد دستورالعمل های خاص و روش های کنترل کیفیت را ممکن ساخته است که در نهایت منجر به کاربرد بالینی اگزوزوم خواهد شد. این مقاله ، مطالعات اخیر را که به بررسی پتانسیل درمانی اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی و نحوه عملکرد مناسب آنها برای بیماری های پوستی و همچنین اقدامات کنترل کیفیت مورد نیاز برای توسعه درمان های مشتق از اگزوزوم می پردازد، مورد بررسی قرار داده است.
Mesenchymal Stem/Stromal Cell-Derived Exosomes for Immunomodulatory Therapeutics and Skin Regeneration
Dae Hyun Ha,1,† Hyun-keun Kim,1,† Joon Lee,2 Hyuck Hoon Kwon,3 Gyeong-Hun Park,4 Steve Hoseong Yang,5 Jae Yoon Jung,6 Hosung Choi,7 Jun Ho Lee,1 Sumi Sung,1 Yong Weon Yi,1,* and Byong Seung Cho1,*
Exosomes are nano-sized vesicles that serve as mediators for cell-to-cell communication. With their unique nucleic acids, proteins, and lipids cargo compositions that reflect the characteristics of producer cells, exosomes can be utilized as cell-free therapeutics. Among exosomes derived from various cellular origins, mesenchymal stem cell-derived exosomes (MSC-exosomes) have gained great attention due to their immunomodulatory and regenerative functions. Indeed, many studies have shown anti-inflammatory, anti-aging and wound healing effects of MSC-exosomes in various in vitro and in vivo models. In addition, recent advances in the field of exosome biology have enabled development of specific guidelines and quality control methods, which will ultimately lead to clinical application of exosomes. This review highlights recent studies that investigate therapeutic potential of MSC-exosomes and relevant mode of actions for skin diseases, as well as quality control measures required for development of exosome-derived therapeutics.
PMID: 32392899
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان