سلولهای استرومایی مزانشیمی در سرطان: مروری بر عملکردهای تعدیل کنندگی سیستم ایمنی و اثرات دوگانه آنها بر پیشرفت تومور

تاریخ انتشار: شنبه 22 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating
سلولهای بنیادی یا استرومایی مزانشیمی (MSC) سلولهای پرتوانی هستند که در طیف وسیعی از وقایع فیزیولوژیکی از جمله اندام زایی و نگهداری از هموستاز بافت و همچنین بازسازی و ترمیم بافت نقش دارند. از آنجا که تعریف فعلی آنها که اساساً بر پایه توانایی آنها در ایجاد تمایز به انواع بافت های مزانشیمی ، چسبیدن به سطح و بیان ، یا فقدان ، تعداد انگشت شماری از مارکرهای سطح سلول است، تا حدودی بی قاعده است، سلولهای MSC احتمالاً چندین زیر جمعیت را در بر می گیرند ، که ممکن است دارای خواص متنوعی باشند. . تنوع آنها ، حداقل تا حدی ممکن است ، عملکردهای چندگانه آنها را در تنظیمات مختلف فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی ، توضیح دهد. در زمینه آسیب بافتی ، سلولهای بنیادی مزانشیمی می توانند التهاب را در مراحل اولیه تقویت و دراواخر ترمیم بافت کاهش دهند. بنابراین ممکن است به عنوان حسگر پاسخ التهابی عمل کرده و واسطه هایی را ترشح کنند که در صورت نیاز به مرحله فرآیند ترمیم و بازسازی ، پاسخ را تقویت یا تعدیل کنند. سلولهای بنیادی مزانشیمی همچنین در تنظیم رشد تومور نقش پیچیده ای دارند. بنابراین ، سلول های بنیادی مزانشیمی هم می توانند با تأثیر مستقیم بر سلول های توموری از طریق واسطه های ترشحی و فعل و انفعالات سلولی و هم با تعدیل پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی ، پیشرفت تومور را تقویت و محدود کنند. این بررسی درک فعلی ما از نقش MSC در ایجاد تومور را خلاصه کرده و پیامد آنها را در رشد و پیشرفت تومور از نظر مکانیکی برجسته می کند.

Mesenchymal stromal cells in cancer: a review of their immunomodulatory functions and dual effects on tumor progression
Sabine Galland 1 and Ivan Stamenkovic 1


Mesenchymal stem or stromal cells (MSCs) are pluripotent cells implicated in a broad range of physiological events, including organogenesis and maintenance of tissue homeostasis as well as tissue regeneration and repair. Because their current definition is somewhat loose – based primarily on their ability to differentiate into a variety of mesenchymal tissues, adhere to plastic, and express, or lack, a handful of cell surface markers – MSCs likely encompass several subpopulations, which may have diverse properties. Their diversity may explain, at least in part, the pleiotropic functions that they display in different physiological and pathological settings. In the context of tissue injury, MSCs can respectively promote and attenuate inflammation during the early and late phases of tissue repair. They may thereby act as sensors of the inflammatory response and secrete mediators that boost or temper the response as required by the stage of the reparatory and regenerative process. MSCs are also implicated in regulating tumor development, in which they are increasingly recognized to play a complex role. Thus, MSCs can both promote and constrain tumor progression by directly affecting tumor cells via secreted mediators and cell–cell interactions and by modulating the innate and adaptive immune response. This review summarizes our current understanding of MSC involvement in tumor development and highlights the mechanistic underpinnings of their implication in tumor growth and progression.
PMID: 31608444
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان