اثر تمایزی پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMP) بر سلولهای بنیادی اپیتلیال آمنیوتیک انسان در بیان مارکرهای رده اکتودرمی

ﺳﻪشنبه، 25 آذر 1399 | Article Rating
سلول های بنیادی ابزاری امیدوار کننده برای درمان انواع بیماری های تحلیل برنده هستند. سلولهای بنیادی اپیتلیال آمنیوتیک انسانی (hAEC) دارای ویژگی های مطلوب و منحصر به فردی هستند که آنها را به کاندیدای مناسب سلول درمانی تبدیل می کند. در این مطالعه ، ما اثرات BMP-4 (پروتئین مورفوژنتیک استخوان -4) و مهار آن در تمایز AEC ها به رده های اکتودرمی را بررسی کرده ایم. تجزیه و تحلیل رده اکتودرمی مشتق شده از AEC
)سلولهای عصبی و کراتینوسیت) با استفاده از روش فلوسیتومتری برای بیان Map2 و β-توبولین (به عنوان نشانگرهای عصبی) و Olig2 ، MBP به عنوان( نشانگرهای الیگودندروسیت) و K14 و K10 (به عنوان نشانگرهای کراتینوسیت) انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که noggin(به عنوان آنتاگونیست( BMP ، BMP4 و هر دو BMP4 و هپارین (با هم یا جداگانه) به ترتیب بیان مارکر عصبی و کراتینوسیت را افزایش می دهند. بیان مارکرهای MAP2 ، olig2 و K14 در ,hAEC 21 روز پس از مواجهه با محیط تمایزی (بدون فاکتورهای رشد) در مقایسه با روزجداسازی ، به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، که این فرضیه را تقویت می کند که AEC ها به سلولهای پرتوان تمایز می یابند. علاوه بر این ، فعال سازی و مهار سیگنالینگ BMP هیچ تاثیری بر زنده مانی hAEC ها ندارد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیگنالینگ BMP و مهار آن از عوامل اصلی برای تمایزبه رده اکتودرمی سلولهای بنیادی مشتق از آمنیون می باشد.


ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان