نانوذرات متصل به ماتریکس: اثرات روش جداسازی بر عملکرد ، خلوص و عملکرد.

تاریخ انتشار: جمعه 12 دی 1399 | امتیاز: Article Rating
شناسایی نانوذرات متصل به ماتریکس (MBV) به عنوان اجزای موجود در ماتریکس خارج سلولی (ECM) سوالاتی را در رابطه با عملکردهای بیولوژیکی و کاربرد بالقوه تئوریستیک آنها ایجاد می کند. بر خلاف وزیکول های خارج سلولی فاز مایع (به عنوان مثال ، اگزوزوم ها( MBV محکم به ECM متصل هستند که باعث می شود جداسازی و جمع آوری آنها چالش برانگیزتر باشد. استفاده بی رویه از روش های مختلف برای جمع آوری MBV می تواند یکپارچگی ساختاری ویا عملکردی آنها را تغییر داده یا مختل کند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تأثیر روش های مختلف جمع آوری MBV بر عملکرد ، خلوص و فعالیت بیولوژیکی آنها بود. ترکیبی از چهار روش برای حل شدن ECM (کلاژناز [COL] ، لیبراز [LIB] یا پروتئیناز [PK] K و شستشوی غیر آنزیمی با کلرید پتاسیم) و چهار روش جداسازی (اولترا سانتریفیوژ ، اولترافیلتراسیون [UF] ، سد تراکم و کروماتوگرافی حذف اندازه[SEC]) برای جداسازی MBV از ECM حاصل از مثانه استفاده شد. تمام ترکیبات و روش های انحلال و جداسازی برای جمع آوری MBV مجاز بودند ، با این حال ، تفاوت های مشخصی مشاهده شد. بیشترین عملکرد ، خلوص ، جذب سلولی و فعالیت بیولوژیکی با MBV جدا شده توسط ترکیبی از لیبراز یا کلاژناز و به دنبال آن SEC مشاهده شد. نشان داده شد که ترکیب پروتئیناز K و UF اثرات مخربی بر فعالیت زیستی دارد. نتایج نشان می دهد که اهمیت انتخاب روش های مناسب جمع آوری MBV برای توصیف و ارزیابی MBV و برای تجزیه و تحلیل کاربرد بالقوه تئوریستی آنها وجود دارد. موضوع شناسایی نانوذرات متصل به ماتریکس (MBV) به عنوان اجزای ماتریکس خارج سلول(ECM) سوالاتی را در مورد عملکردهای بیولوژیکی و کاربرد بالقوه تئوریستیک آنها ایجاد کرده است. این مطالعه نشان می دهد که روش های جمع آوری می تواند منجر به نمونه هایی با خواص فیزیکی و بیوشیمیایی منحصر به روش های جداسازی و انحلال استفاده شده شود. در نتیجه ، توسعه روش های جمع آوری که آلودگی نمونه را با بقایای ECM و یا عوامل انحلال به حداقل می رساند ، در تعیین پتانسیل MBV در مطالعات آینده ضروری خواهد بود.
Matrix-Bound Nanovesicles: The Effects of Isolation Method upon Yield, Purity, and Function.
Quijano LM1, Naranjo JD1,El-Mossier SO1,Turner NJ1,Pineda Molina C1,Bartolacci J1,Zhang L1,White L2, Li H3,Badylak SF1

dentification of matrix-bound nanovesicles (MBV) as ubiquitous components of the extracellular matrix (ECM) raises questions regarding their biologic functions and their potential theranostic application. Unlike liquid-phase extracellular vesicles (e.g., exosomes), MBV are tightly bound to the ECM, which makes their isolation and harvesting more challenging. The indiscriminate use of different methods to harvest MBV can alter or disrupt their structural and/or functional integrity. The objective of the present study was to compare the effect of various MBV harvesting methods upon yield, purity, and biologic activity. Combinations of four methods to solubilize the ECM (collagenase [COL], liberase [LIB], or proteinase K [PK] and nonenzymatic elution with potassium chloride) and four isolation methods (ultracentrifugation, ultrafiltration [UF], density barrier, and size exclusion chromatography [SEC]) were used to isolate MBV from urinary bladder-derived ECM. All combinations of solubilization and isolation methods allowed for the harvesting of MBV, however, distinct differences were noted. The highest yield, purity, cellular uptake, and biologic activity were seen with MBV isolated by a combination of liberase or collagenase followed by SEC. The combination of proteinase K and UF was shown to have detrimental effects on bioactivity. The results show the importance of selecting appropriate MBV harvesting methods for the characterization and evaluation of MBV and for analysis of their potential theranostic application. Impact statement Identification of matrix-bound nanovesicles (MBV) as ubiquitous components of the extracellular matrix (ECM) has raised questions regarding their biologic functions and their potential theranostic application. This study demonstrates that the harvesting methods used can result in samples with physical and biochemical properties that are unique to the isolation and solubilization methods used. Consequently, developing harvesting methods that minimize sample contamination with ECM remnants and/or solubilization agents will be essential in determining the theranostic potential of MBV in future studies.
PMID: 33012221
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان