داربست های سه تایی ECM قلب / کیتوزان / آلژینات برای کاربرد مهندسی بافت قلب

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 دی 1399 | امتیاز: Article Rating
از آنجایی که بیماری های قلبی عروقی در دنیا علت اصلی مرگ و میر هستند و درمان های سنتی محدودیت هایی دارند ، ظهور مهندسی بافت قلب (CTE) می تواند یک روش امیدوار کننده باشد. در این مطالعه ، ساخت داربست از ماتریکس خارج سلول قلب (ECM) همراه با آلژینات و کیتوزان برای مهندسی بافت قلب انجام شد. تأثیر نسبت های ترکیب شده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی داربست ها از جمله طیف سنجی FTIR ، تخلخل ، اندازه منافذ و خصوصیات مکانیکی آنها بررسی شد. تخلخل داربست ها بیش از 96 درصد با سرعت تورم بسیار بالا و حفظ ثبات در محلول PBS بود. ترکیب ECM با کیتوزان و آلژینات به طور قابل توجهی مقاومت کششی ECM را بهبود می بخشد. طیف سنجی FTIR داربست اثر متقابل ECM محلول با دو پلی ساکارید متضاد را نشان می دهد. بررسی میزان تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی (hMSC) در داربست های سه تایی با استفاده از روش MTS ، نشان داد که ترکیب ECM با پلی ساکاریدها به نسبت 75: 25 (E75 / P25) منجر به بهبود تکثیر hMSC ها در داربست ها می شود. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ساختار متخلخل و حضور سلولهای hMSC در داخل منافذ را نشان داد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل بافت شناسی پس از 7 روز کشت ، نفوذ کاردیومیوسیت در داخل داربست را تأیید کرد. رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس بیان بالاتر مارکر قلبی (cTnT) در داربست سه تایی را در مقایسه با ECM نشان داد.

Cardiac ECM/chitosan/alginate ternary scaffolds for cardiac tissue engineering application
Maryam Tamimi 1, Sarah Rajabi 2, Mohamad Pezeshki-Modaress 3
Abstract
Since cardiovascular diseases are the number one cause of death in worldwide, and the traditional treatments have limitations, the emergence of cardiac tissue engineering (CTE) can be a promising approach. In this study, scaffold fabrication from the solubilized cardiac extracellular matrix (ECM) accompanied with alginate and chitosan for CTE was carried out. The influence of blending ratios on chemical and physical properties of the scaffolds including FTIR spectroscopy, porosity, pore size, and their mechanical properties were investigated. The porosity of scaffolds was more than 96% with very high swelling rate while maintaining their stability in PBS solution. Blending ECM with chitosan and alginate significantly improve the tensile strength of ECM. FTIR spectrum of scaffolds demonstrated interaction of solubilized ECM with two opposite-charged polysaccharides. The proliferation of human mesenchymal stem cells (hMSCs) on the ternary scaffolds using MTS assay, revealed that blending ECM with polysaccharides at ratio of 75: 25 (E75/P25) led to improve the proliferation of hMSCs on scaffolds. Scanning electron microscope (SEM) revealed the porous structure and the presence of hMSCs cells inside the pores. In addition, histological analysis confirmed that cardiomyocyte penetration inside scaffolds after 7 days of culture. The immunofluorescence staining revealed that higher expression of cardiac marker (cTnT) in ternary scaffold in comparison with ECM.


PMID: 32702419
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان