پپتید MOTS-c مشتق از میتوکندری باعث هموستاز در سلولهای بنیادی مزانشیمی پیرمشتق از جفت انسان در شرایط آزمایشگاهی می شود

جمعه، 15 اسفند 1399 | Article Rating
سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) سلولهای چندتوانی هستند که نقش مهمی در هموستاز و بازسازی دارند. سلولهای بنیادی مزانشیمی در پاسخ به استرس های مختلف دچار پیری می شوند و این باعث بیماری های زیادی از جمله اختلالات تحلیل برنده می شود. بنابراین ، تنظیم عوامل پیری برای پیری سالم بسیار مهم است. اخیرا نقش پپتید 12S rRNA-cمیتوکندری (MOTS-c) ً در تنظیم هموستاز متابولیک گزارش شده است. در اینجا ، ما اثرات ترمیمی MOTS-c را بر سلولهای بنیادی مزانشیمی پیر مشتق از جفت انسان (hPD-MSC) بررسی کردیم MOTS-c مورفولوژی hPD-MSC های پیر را ارتقا داد. MOTS-c پروتئین کیناز فعال کننده AMP را که مسیر اصلی هدف MOTS-c است به طور قابل توجهی فعال کرده ، و اثر آنتاگونیست آن mTORC1 را مهار کرد. MOTS-c با کاهش مصرف اکسیژن و تولید گونه های فعال اکسیژن ، به طور قابل توجهی هموستاز میتوکندریایی را افزایش داد. حالت میتوکندری hPD-MSC های پیر تحت تیمار با MOTS- c بیشتر شبیه حالت hPD-MSC جوان بود تا حالت میتوکندری hPD-MSC پیر تیمار نشده . همچنین MOTS-c سنتز چربی را کاهش داد. در نتیجه ، ما نشان دادیم که MOTS-c باعث هموستاز در hPD-MSC های پیر می شود.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان